LAUWERSLAND ONLINE - WORD HULPMOLENAAR OP EEN MOLEN VAN HET GRONINGER LANDSCHAP

Word hulp­mo­le­naar op een molen van Het Groninger Landschap

Drie molens van Het Groninger Land­schap bieden een bijzon­dere acti­vi­teit aan: kinderen vanaf 6 jaar kunnen hulp­mo­le­naar worden. Speciaal voor hen is een mooi uitge­voerd boekje gemaakt met veel vragen, verhel­de­rende teke­ningen over de werking van de molen en allerlei inte­res­sante weetjes. Door de vragen te beant­woorden, leren kinderen het ambacht van mole­naar kennen. Wanneer ze er in slagen de geheime molen­code te kraken, worden ze door de mole­naar benoemd tot hulp­mo­le­naar van de desbe­tref­fende molen en ontvangen ze het bijbe­ho­rende certificaat.

Het opdrach­ten­boekje voor hulp­mo­le­naars is ontwik­keld door een echte mole­naar. Casper Mein­ders is vrij­willig mole­naar op molen De Lelie in Eenrum. Zijn vakkennis als mole­naar combi­neerde hij met zijn werk als grafisch vorm­gever. Boven­dien weet hij als vader van drie kinderen hoe hij zijn kennis over molens en zijn liefde voor het bijzon­dere ambacht van mole­naar op een leuke manier op kinderen over kan brengen.

Deze acti­vi­teit wordt aange­boden door de mole­naars en molen­gidsen van de volgende molens:
- Widde Meuln in Ten Boer
- Nieberter Molen in Niebert
- Molen De Lelie in Eenrum

Start van het seizoen

In de winter laten de mole­naars de molens wel zo vaak moge­lijk draaien, maar ontvangen ze vanwege de kou meestal geen bezoe­kers. De meeste molens zijn met ingang van zaterdag 28 april weer geopend voor bezoe­kers. Molen De Lelie in Eenrum is ook open op Koningsdag.

De openings­tijden van de molens zijn te vinden op de website van Het Groninger Land­schap. En een leuke weetje: als een molen het vaandel buiten heeft hangen, is de molen geopend en zijn bezoe­kers welkom.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Casper Meinders
© Het Groninger Landschap