LAUWERSLAND ONLINE - ZONOVERGOTEN SPORTPARK ZORGT VOOR ZORGELOOS SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Zonover­goten sport­park zorgt voor zorge­loos Schoolvoetbaltoernooi

Onder uitmun­tende omstan­dig­heden vond op woensdag 18 april het zesde achter­een­vol­gende school­voet­bal­toer­nooi van de gemeente Zuid­horn plaats. Voet­bal­ver­e­ni­ging Zuid­horn was gast­heer voor de tien deel­ne­mende scholen. 

Aan het toer­nooi deden maar liefst 41 teams mee met in totaal onge­veer 420 kinderen. Het prach­tige weer zorgde voor een geslaagde sport­middag met vijf grote winnaars in verschil­lende cate­go­rieën. Basis­school De Vlieger uit Noord­horn werd gekroond als winnaar van de Fairplay-cup.

De werk­groep met orga­ni­sa­toren bestaat onder andere uit vrij­wil­li­gers van Voet­bal­ver­e­ni­ging Zuid­horn en Voet­bal­ver­e­ni­ging Grijpskerk en wordt bege­leid door buurt­sport­coach Bart Brandts Buys van de Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn. Ze hadden een goede partner gevonden in het Alfa college (Sport & Bewegen), die het grootste gedeelte van de wedstrijd­lei­ding voor reke­ning nam. De Voet­bal­ver­e­ni­ging Zuid­horn hielp op uitste­kende wijze mee in de voor­be­rei­ding en zorgde ervoor dat de accom­mo­datie tiptop in orde was.

Het weer, dat vorige jaar door aanhou­dende buien en koude wind­vlagen zijn stempel drukte, leverde dit jaar een posi­tieve bijdrage en zorgde voor een aange­name en onbe­zorgde sfeer. Veel toeschou­wers vonden hun weg naar het sport­park en de zonnige middag verliep zonder wanklank. Dit tot genoegen van werk­groeplid én chef sche­ma­maak­ster Anouk Zuidema. Het was wederom een grote uitda­ging voor om alle teams en cate­go­rieën in te delen, nage­noeg elke minuut en elke vier­kante meter van het complex werd benut door vrolijk voet­bal­lende jongens en meisjes.

De orga­ni­satie kijkt dan ook terug op een succesvol en spor­tief toer­nooi. Dat had mede te maken met de strijd om de Fair Play Cup. Alle deel­ne­mende teams konden voor hun school Fair Play-kaarten verza­melen. De school die het beste uit de verf kwam, was De Vlieger uit Noord­horn. Zij kregen, evenals de andere winnaars, de beker over­han­digd door Henk Bakker; wethouder sport van de gemeente Zuidhorn.

Het toer­nooi in Zuid­horn was een offi­ciële voor­ronde van het KNVB Neder­lands kampi­oen­schap School­voetbal. De winnaars gaan door naar de regi­o­nale finale op 16 mei.

Prijs­win­naars

Groep 7/8 jongens - 11x11 - De Wind­roos, Zuidhorn
Groep 7/8 meisjes - 7x7 - De Wind­roos, Zuidhorn
Groep 7/8 jongens - 7x7 - De Adeborg, Aduard
Groep 5/6 jongens - 7x7 - De Borg­stee, Zuidhorn
Groep 5/6 meisjes - 7x7 - Het Anker, Zuidhorn
Fair Play Cup - De Vlieger, Noordhorn