Lauwersland Online - 331 miljoen euro voor nieuwe zorggebouwen in Groningen

dinsdag 12 maart 2019

331 miljoen euro voor nieuwe zorg­ge­bouwen in Groningen

20 partijen werken samen aan toekomst­be­sten­dige zorg in aardbevingsgebied

Op maandag 11 maart hebben acht zorg­aan­bie­ders, twee woning­cor­po­ra­ties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorg­kan­toor en zorg­ver­ze­ke­raar Menzis, het Rijk en Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen het Groninger Zorg­ak­koord onder­te­kend. De partijen inves­teren geza­men­lijk 331 miljoen euro in nieuwe toekomst­be­sten­dige en aard­be­vings­be­sten­dige zorg­ge­bouwen. Met dit akkoord slaan de partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Gronin­gers in het aard­be­vings­ge­bied ook in de toekomst dicht bij huis kwali­ta­tief goede zorg en behan­de­ling in de regio krijgen. De samen­wer­kings­af­spraken zijn tevens een belang­rijke aanjager voor inno­vatie en vernieu­wing in de zorgsector.

Minister De Jonge (Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport): "De regio en het Rijk willen de kansen die de beëin­di­ging van de gaswin­ning biedt maxi­maal benutten. Daarom inves­teren we nu met dit toekomst­plan in de kwali­teit van de zorg in Groningen. Samen met zorg­aan­bie­ders, woning­cor­po­ra­ties en gemeenten maken we de zorg niet alleen aard­be­vings­be­stendig, maar ook toekomst­be­stendig." Minister Kajsa Ollongren van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­la­ties voegt daaraan toe: "Dit past in de stads-, dorps- en buurt­ver­nieu­wings­aanpak in aard­be­vings­ge­bied. Hier­door kunnen Gronin­gers, óók in de toekomst, dichtbij huis kwali­ta­tief goede zorg en bege­lei­ding krijgen."

De betrokken partijen zijn de minis­te­ries van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­la­ties (BZK), de gemeenten Appin­gedam, Delf­zijl, Het Hoge­land, Loppersum en Midden-Groningen, zorg­aan­bie­ders Cosis, De Hoven, De Zijlen, ‘s Heeren Loo, Lentis, Noor­der­zorg, Zorg­groep Groningen en Zonne­huis­groep Noord, woning­cor­po­ra­ties Acantus en Woon­zorg Neder­land, zorg­kan­toor en zorg­ver­ze­ke­raar Menzis, provincie Groningen, Nati­o­naal Programma Groningen en Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Nieuwe zorg­voor­zie­ningen

Het Groninger Zorg­ak­koord heeft als belang­rijk doel om toekomst­be­sten­dige nieuw­bouw te reali­seren om daarmee kwali­ta­tief goede zorg in de toekomst te behouden in het gebied. Dit bete­kent dat er nieuw wordt gebouwd op dezelfde of een andere locatie en dat bestaande gebouwen verdwijnen of een andere bestem­ming krijgen (geen intra­mu­rale zorg). In het akkoord is afge­sproken dat twintig huidige zorg­panden onder­deel zijn van de nieuw­bouw. Daar­voor worden op negen loca­ties nieuwe zorg­voor­zie­ningen gere­a­li­seerd. In sommige gevallen bestaande uit meer­dere gebouwen met verschil­lende func­ties. De nieuwe zorg­voor­zie­ningen komen in de gemeenten Delf­zijl, Appin­gedam, Loppersum, en het Hoge­land. Alle gebouwen worden aard­be­vings­be­stendig, duur­zaam en levensloopbestendig.

Het uitgangs­punt is dat bewo­ners zo min moge­lijk (tijde­lijk) moeten verhuizen, bijvoor­beeld door eerst elders te bouwen en dan pas te verhuizen. Daar­naast zetten de partijen zich geza­men­lijk in om zoveel moge­lijk onno­dige leeg­stand van oude panden te voor­komen en de leef­baar­heid van het gebied voorop te stellen. Uiter­lijk eind 2020 moeten de plan­vor­ming en defi­ni­tieve ontwerpen van de nieuwe zorg­voor­zie­ningen gereed zijn. Naast de reali­satie van nieuwe zorg­ge­bouwen hebben de partijen afge­sproken dat er duide­lijk­heid moet komen over de plan­ning van het versterken en aard­be­vings­be­stendig maken van 48 andere zorggebouwen.

Nood­za­ke­lijk voor de toekomst

De herin­rich­ting van de zorg­in­fra­struc­tuur in deze regio is nodig, omdat de zorg veran­dert. De behoeften en daarmee de zorg­vragen van inwo­ners veran­deren. De complexi­teit en zwaarte van zorg nemen toe, evenals het tekort aan zorg­me­de­wer­kers. Ook neemt het aantal inwo­ners af en verhou­dings­ge­wijs komen er meer ouderen en minder jongeren. Om goede zorg aan iedereen te kunnen blijven leveren, zijn maat­re­gelen nodig en moet speci­a­lis­ti­sche zorg centra­li­seren. De afspraken in het Groninger Zorg­ak­koord gaan hier een belang­rijke bijdrage aan leveren.

Jannie Nijlun­sing, bestuurder van Stich­ting De Hoven: "Door het akkoord en de inten­sieve samen­wer­king tussen partijen ontstaan andere zorg­vormen. Een mooi voor­beeld is het creëren van een woon­zorg­voor­zie­ning waar oude­ren­zorg (De Hoven) en gehan­di­cap­ten­zorg (De Zijlen/’s Heeren Loo) worden gecom­bi­neerd. Zo kunnen mensen met een verstan­de­lijke beper­king in de toekomst in Appin­gedam van bete­kenis zijn voor hun oudere buren door het doen van bijvoor­beeld bood­schappen of de post­be­zor­ging. Zo reali­seren we een inclu­sieve samen­le­ving voor iedereen." Een ander voor­beeld is de reali­satie van een nieuw exper­ti­se­cen­trum in Delf­zijl. Hier komen speci­a­listen van gees­te­lijke gezond­heids­zorg (Lentis) en oude­ren­zorg (De Hoven en Zonne­huis­groep Noord) onder een dak en is er ruimte voor geri­a­tri­sche revalidatiezorg.

Visie (Bevings-)bestendige zorg in Groningen

In het akkoord staan afspraken die voort­komen uit de visie "(Bevings-)bestendige zorg in Groningen, toekomst­per­spec­tief en versterken", op 8 oktober jongst­leden door de Stuur­groep Zorg gepre­sen­teerd aan minister Hugo de Jonge van VWS. In deze visie is vast­ge­steld hoe de zorg­in­fra­struc­tuur voor intra­mu­rale oude­ren­zorg, gehan­di­cap­ten­zorg en gees­te­lijke gezond­heids­zorg in het aard­be­vings­ge­bied eruit moet zien. In de visie staan voor­stellen voor vernieu­wing en verbe­te­ring van de invul­ling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekom­stige zorg­vraag. Met het Groninger Zorg­ak­koord zetten alle partijen zich geza­men­lijk in om deze visie te realiseren.

Tekst & Foto: © Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen