vrijdag 5 april 2019

Boek­pre­sen­tatie Bette Dam - "Op zoek naar de vijand"

Einde­lijk komt er een boek­pre­sen­tatie van Bette Dam in Fryslan! Name­lijk in de Para­diso Bar in Kollum. Iedereen heeft inmid­dels gehoord dat Bette Dam een nieuw boek heeft uitge­bracht, genaamd: "Op zoek naar de vijand". Bent u ook zo nieuws­gierig geworden wat Bette Dam heeft bewogen dit boek te schrijven? Wat steekt er alle­maal achter en hoe is ze tot deze conclusie gekomen? 

U heeft de moge­lijk­heid om op vrijdag 12 april de boek­pre­sen­tatie bij te wonen. Hier worden tijdens het inter­view vele vragen beant­woord. Tevens is er na de boek­pre­sen­tatie de gele­gen­heid om vragen te stellen. Ook is er de moge­lijk­heid het boek aan te schaffen of uw boek persoon­lijk te laten signeren door Bette Dam. Wij hopen u te verwel­komen op vrijdag 12 april van 19:30 tot 22:00 uur.

"Van poten­tiële bond­ge­noot tot te vernie­tigen vijand"

Tijdens een bezoek aan de Neder­landse troepen in Afgha­nistan in 2006 ontdekte jour­na­list Bette Dam hoe weinig de mili­tairen wisten over hun vijand. Ze verliet het mili­taire kamp om onder­zoek te doen naar de gevreesde Tali­ban­leider moellah Omar.

Op zoek naar de vijand is het verslag van een adem­be­ne­mende tocht, die haar tot in de gevaar­lijkste delen van Afgha­nistan voerde om alles te weten te komen over Omars eerste Koran­lessen, de jihad tegen de Sovjet-Unie, zijn opstand tegen geweld­da­dige krijgs­heren, zijn hoop op hulp van de inter­na­ti­o­nale gemeen­schap en zijn verbit­te­ring over wat de Ameri­kanen sinds 2001 in zijn land hebben aangericht.

Dam recon­stru­eert als eerste westerse jour­na­list het leven van Omar en doet baan­bre­kende ontdek­kingen over een regime, waar veel aannames over bestaan, maar waar weinig concreet onder­zoek naar is gedaan. Op basis van riskant veld­werk en grondig onder­zoek plaatst Dam de taliban in een nieuw perspec­tief. Ze laat zien hoe de Taliban, binnen het frame van de war on terror, door westerse over­heden en media van poten­tiële bond­ge­noot tot te vernie­tigen vijand werden gemaakt. Dam beschrijft hoe een land en zijn bevol­king met brute kracht werden ontwricht en in een oorlog belandden die onnodig was.

Bette Dam woonde vier jaar in Afgha­nistan, waar ze onder meer werkte als corres­pon­dent voor NRC Handels­blad en de Wereld­om­roep. Daar­naast publi­ceert ze in The Guar­dian en Vrij Neder­land en is ze een veel­ge­vraagd Afgha­nis­tan­ex­pert in Neder­landse en inter­na­ti­o­nale media en bij verschil­lende over­heden. Ze doceert over Afgha­nistan aan de pres­ti­gi­euze École de Sciences Poli­ti­ques in Parijs. In 2009 verscheen haar boek Expe­ditie Uruzgan. De weg van Hamid Karzai naar het paleis.

De presen­tatie en signeer­sessie is op vrijdag 12 april van 19:30 tot 22:00 uur in de Para­disoBar aan de Voor­straat 65 in Kollum.

Paper­back | 240 pag. | € 19,99 | ISBN: 978 94 031 4420 7 | Ook verkrijg­baar als ebook
Omslag­ont­werp: © Moker Ontwerp | © Auteurs­foto: Chantal Ariëns