zondag 21 april 2019

Boeren Waad­râne demon­streren bijzon­dere zaaimachine

Het bestuur van het Agra­risch Collec­tief Waad­râne geeft donder­dag­middag 2 mei vanaf 13.30 uur een demon­stratie met een nieuwe zaai­ma­chine. De demon­stratie vindt plaats bij de vogelakker van de Maat­schap Rienks aan de Poelewei in Waaxens.

Aanlei­ding voor de demon­stratie is om te laten zien dat je gras­land kunt verrijken met kruiden en klavers zonder het bodem­leven van de gras­zode te bescha­digen. "Dit past precies bij onze manier van 'buorkjen'. We vinden het belang­rijk om met de natuur samen te werken.", stelt boer Pyt Sipma die de machine al heeft getest bij zijn biolo­gi­sche akker­bouw­be­drijf in Engwierum.

Het voor­deel van de zoge­naamde 'Optis­eeder' is dat je bijvoor­beeld klaver of kruiden in bestaand gras­land kunt zaaien. Agra­risch Collec­tief Waad­râne wil tijdens de demon­stratie testen of de zaai­ma­chine daad­wer­ke­lijk geschikt is om in één werk­gang de vogelak­kers en bloem­rijke akker­randen opnieuw in te zaaien.

De nieuwe zaai­ma­chine kan er volgens Sipma voor zorgen dat je de biodi­ver­si­teit kunt vergroten zonder dat de zode hele­maal omge­ploegd hoeft te worden. "Op deze manier versterk je de bestaande natuur. Boven­dien kun je ervoor zorgen dat de kruiden zich meer­jarig ontwik­kelen in het gras­land en op de vogelakkers."

De OptiS­eeder is ontwik­keld door AMW Mecha­ni­satie uit Oent­sjerk in samen­wer­king met Mulder Agro uit Kollumerzwaag.

Bezoek voor meer infor­matie over het Agra­risch Collec­tief Waad­râne de website www.waadrane.frl !

Foto's & tekst: © Klasina van der Werf

Maat­schap Rienks

Poelewei 3
9152 AA Waaxens

Datum: donderdag 2 mei 2019
Tijd: vanaf 13:30 uur