vrijdag 1 maart 2019

CDA Hoge­land zegt onder­steu­ning Duur­zaam Bedum toe

CDA-wethouder Kristel Rutgers van de gemeente Het Hoge­land werd gisteren offi­cieel lid van Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum. Tijdens een overleg tussen de Bedumer ener­gie­co­ö­pe­ratie, CDA Het Hoge­land én CDA-kandi­daat voor het Euro­pees Parle­ment Karsten Klein, vroeg Duur­zaam Bedum om meer onder­steu­ning vanuit de over­heid. Het CDA zegde toe hier werk van te gaan maken.

Aan inzet en betrok­ken­heid ligt het niet, zo maken de initi­a­tief­ne­mers van Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum meer­malen duide­lijk tijdens een bijeen­komst met CDA Het Hoge­land en CDA-kandi­daat voor het Euro­pees Parle­ment Karsten Klein uit Den Haag. De vrij­wil­lige bestuur­ders van Bedums eigen ener­gie­co­ö­pe­ratie - Bedu­mers Gert-Jan Hageman, Egbert Ludwig en Douwe Feddema - maken zich al een aantal jaren hard voor het verduur­zamen van hun dorp en doen er alles aan om Duur­zaam Bedum tot een succes te maken. Alles in eigen tijd en uit eigen zak. Een dagtaak haast, waar ze graag in zouden worden gefa­ci­li­teerd en onder­steund door de over­heid, die een initi­a­tief als Duur­zaam Bedum toch zou moeten toejui­chen. Maar elke gang naar gemeente en provincie leidt tot nu toe tot weinig. Egbert Ludwig: "Provincie en gemeente verwijzen steeds naar elkaar en als puntje bij paaltje komt gebeurt er veel te weinig."

CDA-raadslid Kor Berg­huis begrijpt de frus­tratie binnen Duur­zaam Bedum, maar blijft bena­drukken dat de gemeente eerst goed beleid moet vast­stellen, vóór vervolgstappen, zoals het even­tueel plaatsen van wind­mo­lens, kunnen worden genomen. En goed beleid maken duurt nu eenmaal lang. Te lang, vindt Duur­zaam Bedum. Beleids­flexi­bi­li­teit en lef tonen, dát zou een oplos­sing zijn. "De over­heid heeft het aldoor over klimaat­doel­stel­lingen en we hebben al zoveel gesprekken gevoerd, maar uitein­de­lijk blijven het gespreks­clubjes.", zegt Gert-Jan Hageman. "Iedereen is enthou­siast over wat wij doen, maar wij missen de echte onder­steu­ning vanuit de gemeente."

Karsten Klein is CDA-kandi­daat voor het Euro­pees Parle­ment en vanuit Den Haag over voor een tour door Groningen met als thema ener­gie­tran­sitie. Hij beaamt dat onder­steu­ning vanuit de over­heid voor initi­a­tieven als Duur­zaam Bedum van het grootste belang is. Klein stelt voor een link te leggen tussen het Nati­o­naal Plan Groningen en initi­a­tieven als Duur­zaam Bedum en de onder­steu­ning hiervan door het GrEK (Groninger Energie Koepel). Het geld dat voor dit plan beschik­baar is, is immers onder andere bedoeld voor de ener­gie­tran­sitie en duurzaamheid.

CDA-frac­tie­voor­zitter Peter Ritzema is net als zijn collega’s heel enthou­siast over de plannen van Duur­zaam Bedum. Hij zegt te gaan onder­zoeken hoe de gemeente de ener­gie­co­ö­pe­ratie zo goed moge­lijk kan onder­steunen. Duur­zaam Bedum is blij met deze toezeg­ging én natuur­lijk met kers­vers lid, wethouder Kristel Rutgers. Gert-Jan Hageman: "We hopen van harte dat nu snel spij­kers met koppen geslagen worden, zodat ons doel, een klimaat­neu­traal Bedum, daad­wer­ke­lijk dich­terbij komt."

Bezoek voor meer infor­matie over de Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum de website www.duurzaambedum.nl !

Foto 1: De voor­zitter van Duur­zaam Bedum Gert-Jan Hageman en CDA-wethouder Kristel Rutgers tekenen de overeenkomst
Foto 2:  De initi­a­tief­ne­mers van Duur­zaam Bedum: Douwe Feddema, Gert-Jan Hageman en Egbert Ludwig
Tekst: © Saffira Rijkee