Lauwersland Online - CDA op werkbezoek in het Lauwersmeergebied

zaterdag 16 maart 2019

CDA op werk­be­zoek in het Lauwersmeergebied

Op vrijdag 15 maart hebben CDA Het Hoge­land en CDA Provincie Groningen een werk­be­zoek gebracht aan het Lauwersmeer­ge­bied. Een fantas­tisch mooi gebied waar natuur, haven­ac­ti­vi­teiten en recre­atie hand in hand gaan. Dit maakt het Lauwersmeer­ge­bied uniek in onze mooie provincie.

Precies 50 jaar geleden ontstond het Lauwersmeer en is nu uitge­groeid tot een Nati­o­naal Park, gren­zend aan het unieke Wadden­ge­bied. Boswachter Jaap Kloos­ter­huis vertelde enthou­siast over het pas geopende acti­vi­tei­ten­cen­trum Het Lauwers­nest. In zijn werk komt Jaap veel andere instan­ties tegen, waar­onder Defensie. Al deze instan­ties werken uitste­kend samen en hebben warme contacten. Zo kan iedereen op een goede manier genieten van dit unieke natuurgebied.

Na de lunch heeft het CDA een bezoek gebracht aan de haven van Lauwersoog. Belang­rijk voor deze haven is samen­wer­king en met elkaar aan de slag voor de haven. Volgens haven­di­rec­teur Harm Post wordt hier serieus werk gemaakt van de ontwik­ke­ling in water­stof, duur­zaam­heid, bereik­baar­heid en werk­ge­le­gen­heid. Door de inspan­ningen van verschil­lende gemeenten en instan­ties is deze haven duide­lijk op de kaart gezet. De uitda­ging voor de haven is om goed geschoold perso­neel te krijgen en te houden.

De dag werd afge­sloten bij Beleef Lauwersoog. Eige­naar Jelle Bos heeft dit bedrijf in 2007 over­ge­nomen en getrans­for­meerd in bloeiend recre­a­tie­be­drijf. Het bedrijf ligt geves­tigd tussen UNESCO Werel­derf­goed Waddenzee en Nati­o­naal Park Lauwersmeer. Jelle Bos bena­drukt dat de krach­ten­bun­de­ling van de regio echt resul­taten oplevert.

Als CDA zijn we onder de indruk en trots op dit gebied waar men samen aan de slag gaat!

Foto: De raads­leden van CDA Het Hoge­land, CDA kandi­daten voor Provin­ciale Staten en Water­schap, Tweede kamerlid Anne Kuik en Harm Post
Foto & tekst: © CDA Het Hogeland