Lauwersland Online - CDA op werkbezoek in het Lauwersmeergebied

zaterdag 16 maart 2019

CDA op werk­be­zoek in het Lauwersmeer­ge­bied

Op vrijdag 15 maart hebben CDA Het Hoge­land en CDA Provincie Groningen een werk­be­zoek gebracht aan het Lauwersmeer­ge­bied. Een fantas­tisch mooi gebied waar natuur, haven­ac­ti­vi­teiten en recre­atie hand in hand gaan. Dit maakt het Lauwersmeer­ge­bied uniek in onze mooie provincie.

Precies 50 jaar geleden ontstond het Lauwersmeer en is nu uitge­groeid tot een Nati­o­naal Park, gren­zend aan het unieke Wadden­ge­bied. Boswachter Jaap Kloos­ter­huis vertelde enthou­siast over het pas geopende acti­vi­tei­ten­cen­trum Het Lauwers­nest. In zijn werk komt Jaap veel andere instan­ties tegen, waar­onder Defensie. Al deze instan­ties werken uitste­kend samen en hebben warme contacten. Zo kan iedereen op een goede manier genieten van dit unieke natuur­ge­bied.

Na de lunch heeft het CDA een bezoek gebracht aan de haven van Lauwersoog. Belang­rijk voor deze haven is samen­wer­king en met elkaar aan de slag voor de haven. Volgens haven­di­rec­teur Harm Post wordt hier serieus werk gemaakt van de ontwik­ke­ling in water­stof, duur­zaam­heid, bereik­baar­heid en werk­ge­le­gen­heid. Door de inspan­ningen van verschil­lende gemeenten en instan­ties is deze haven duide­lijk op de kaart gezet. De uitda­ging voor de haven is om goed geschoold perso­neel te krijgen en te houden.

De dag werd afge­sloten bij Beleef Lauwersoog. Eige­naar Jelle Bos heeft dit bedrijf in 2007 over­ge­nomen en getrans­for­meerd in bloeiend recre­a­tie­be­drijf. Het bedrijf ligt geves­tigd tussen UNESCO Werel­derf­goed Waddenzee en Nati­o­naal Park Lauwersmeer. Jelle Bos bena­drukt dat de krach­ten­bun­de­ling van de regio echt resul­taten ople­vert.

Als CDA zijn we onder de indruk en trots op dit gebied waar men samen aan de slag gaat!

Foto: De raads­leden van CDA Het Hoge­land, CDA kandi­daten voor Provin­ciale Staten en Water­schap, Tweede kamerlid Anne Kuik en Harm Post
Foto & tekst: © CDA Het Hoge­land