Lauwersland Online - De macht fan de blommenpracht

vrijdag 9 augustus 2019

De macht fan de blommenpracht

Vogelak­kers in Noard-east Fryslân verwon­deren bezoekers

In de loods van Mts. Osinga in Marrum werd maan­dag­avond aandachtig geluis­terd naar de verhalen van de boer, de vogel­tel­lers, de imker en een bestuurslid van Agra­risch Collec­tief Waad­râne over de vogelakkers. 

Het Agra­risch Collec­tief Waad­râne orga­ni­seert in de maand augustus in samen­wer­king met een viertal boeren uit de regio avon­dex­cur­sies naar hun vogelak­kers onder de naam "De macht fan de blom­men­pracht". De excursie in Marrum was de aftrap voor de verdere excursies.

De vogelak­kers in de regio staan momen­teel volop in bloei. Maar wat voor func­ties hebben deze vogelak­kers nou precies? En wat zijn de erva­ringen van boeren die zich bezig­houden met vogel­be­heer en biodi­ver­si­teit? Tijdens de eerste excursie bij Mts. Osinga konden bewo­ners van Marrum daar meer over leren. Ruim honderd belang­stel­lenden kwamen op de excursie af.

Akker­bouwer Klaas Osinga vertelde de bezoe­kers onder meer over zijn erva­ring met de vogelak­kers en waarom dat voor hem van belang is. "Boeren leven met en van de natuur, daar is wel eens wat te weinig aandacht voor in media en de pers. We doen heel veel om de biodi­ver­si­teit op ons bedrijf te stimu­leren.", aldus Osinga.

Onder de belang­stel­lenden leefden verschil­lende vragen. Zo wilde één van de bezoe­kers graag weten wat voor dieren er nog meer voor­komen in de vogelak­kers dan alleen vogels. Het antwoord op deze vraag is dat de vogelak­kers door de vele bloei­ende bloemen en kruiden ook veel insecten zoals vlin­ders, hommels en bijen trekken. Maar bijvoor­beeld ook sprink­hanen en kevers. In de winter vinden ook veel dieren zoals hazen en reeën beschut­ting en dekking in de vogelakker.

Voor de bezoe­kers werd er gedu­rende de excursie een hoop verdui­de­lijkt over het nut en de nood­zaak van de vogelak­kers. "Ik wist wel dat de verschil­lende bloemen van nut waren voor veel verschil­lende dieren, maar hoeveel werk een boer daar van heeft, had ik geen idee van. ", aldus één van de bezoe­kers. "Het was mooi om hier­over met Osinga in gesprek te zijn."

In de maand augustus worden er nog drie excur­sies gehouden in Nes, Holwerd en Engwierum: Dinsdag 13 augustus bij Mts. Anema in Nes (Nijewei 14), woensdag 21 augustus bij V.o.f. Binn'ndieks in Holwerd (Grândyk 5) en donderdag 29 augustus bij Mts. Kroodsma in Engwierum (akker ter hoogte van Fjellings­reed 10).

De excur­sies zijn voor iedereen (dus ook als je niet in één van de boven­ge­noemde dorpen woont) gratis toegan­ke­lijk, kinderen zijn ook van harte welkom. Alle excur­sies beginnen om 20:00 uur.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.waadrane.frl !

Foto & tekst: © Agra­risch Collec­tief Waadrâne