Lauwersland Online

vrijdag 27 september 2019

Eerste Gezond­heidsdag in Winsum een groot succes

De eerste Gezond­heidsdag die de Gemeente Het Hoge­land op donderdag 26 september orga­ni­seerde in de Blauwe Schuit in Winsum was een groot succes. Op het evene­ment - waar de wethou­ders Mari­ëtte de Visser en wethouder Kristel Rutgers aanwezig waren - kwamen onge­veer 150 mensen van alle leef­tijden af.

Mari­ëtte de Visser sprak het openings­woord: "Vandaag staat het thema Posi­tieve Gezond­heid centraal. Bij posi­tieve gezond­heid gaat het om veer­kracht, eigen regie en leren omgaan met allerlei situ­a­ties. We willen samen met inwo­ners en maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties een gezonde leef­stijl stimu­leren en voor­waarden scheppen zodat mensen mee kunnen doen."

Stands en workshops

Er waren 30 orga­ni­sa­ties met een stand aanwezig en er zijn tien work­shops gegeven over allerlei aspecten van gezond­heid. Zo waren er work­shops over posi­tieve gezond­heid, gezond koken met een klein budget, zorg voor ouderen in de toekomst, onder­zoek naar roken en toepas­singen van nieuwe tech­no­logie (e-health). In de Proatbus konden mensen in gesprek over de impact van aard­be­vingen op hun leven. Iris Kluin van Dans­school IDC gaf samen met een dertigtal kinderen een ener­gieke openingsact in de thea­ter­zaal van De Blauwe Schuit. Peter Beukema zorgde voor de muzi­kale begeleiding.

Posi­tieve gezondheid

De Gezond­heidsdag maakt deel uit van een reeks acti­vi­teiten voor het nieuwe posi­tieve gezond­heids­be­leid van de Gemeente Het Hoge­land voor de jaren 2020-2023. Begin volgend jaar stelt de gemeen­te­raad het nieuwe beleid en de gezond­heids­ac­ti­vi­teiten vast voor de volgende jaren.

Foto & tekst: © Gemeente Het Hogeland