Lauwersland Online - Energiecoöperatie Duurzaam Bedum maakt vliegende start

donderdag 24 januari 2019

Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum maakt vlie­gende start

Een honderd procent klimaat­neu­traal Bedum: dat is het doel van Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum. Vanaf 1 maart 2019 kunnen inwo­ners van Bedum en omstreken, met dank aan een aantal betrokken Bedumer onder­ne­mers, gebruik­maken van lokaal opge­wekte duur­zame energie.

Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum is ontzet­tend blij met de eerste drie Bedumer onder­ne­mers die hebben laten blijken dat ze Duur­zaam Bedum een warm hart toedragen. Gert-Jan Hageman, voor­zitter van de coöpe­ratie: "De firma’s Wieringa, Knol en Vaatstra uit Bedum stellen hun daken belan­ge­loos beschik­baar voor zonne­pa­nelen. Dankzij hen kunnen wij een fantas­ti­sche start maken om van Bedum een duur­za­mere samen­le­ving te maken."

Duur­zaam Bedum

Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum is een bewo­ners­ini­ti­a­tief. Het bestuur van de coöpe­ratie bestaat volledig uit vrij­wil­li­gers en wordt gevormd door Bedu­mers Douwe Feddema, Egbert Ludwig en Gert-Jan Hageman. Doel van de coöpe­ratie is duur­zame energie voor iedereen toegan­ke­lijk maken: iedereen uit Bedum en omge­ving mag meedoen.

Mensen kunnen lid worden zonder dat ze vooraf iets hoeven te betalen en leden besparen vanaf dag één geld. Hier­door wordt duur­zame energie ook bereik­baar voor huur­ders, ouderen en mensen met een iets klei­nere porte­monnee. Omdat het om duur­zame en lokaal opge­wekte energie gaat hoeven leden geen ener­gie­be­las­ting te betalen en daarmee kunnen leden tot een paar honderd euro per jaar besparen. Boven­dien helpen ze zo het milieu en inves­teren ze in hun omge­ving, want de winst die de coöpe­ratie maakt komt volledig ten goede aan maat­schap­pe­lijke voor­zie­ningen in Bedum.

Knol dakbe­dek­king en renovatie

Knol Dakbe­dek­king en reno­vatie is één van de eerste onder­ne­mingen die Duur­zaam Bedum onder­steunen. Het bedrijf levert en monteert stalen dakbe­dek­king. Eige­naar Egbert Knol vindt het fijn om iets voor de plaat­se­lijke gemeen­schap te kunnen doen door zijn dak beschik­baar te stellen. Het liefst zou hij ook zijn grond beschik­baar stellen. Op die manier zou de coöpe­ratie in één keer 2400 panelen kunnen plaatsen. Helaas is dit in verband met vergun­ningen op dit moment nog niet moge­lijk. Egbert: "Het is een mooi idee dat we alles plaat­se­lijk en samen kunnen doen. We hebben de ruimte beschik­baar, dus we vinden het mooi om dit te kunnen doen ten bate van onze eigen gemeen­schap en het milieu."

Vaatstra B.V.

Ook Saskia Vaatstra van Vaatstra B.V., een allround instal­la­tie­be­drijf, vindt het een mooie combi­natie: haar bedrijf en het doel van Duur­zaam Bedum. Saskia: "Ik vind het een mooi idee dat op deze manier ook mensen die geen eigen zonne­pa­nelen kunnen plaatsen of aanschaffen toch gebruik kunnen maken van zonne-energie. Ik vind het ook een goede stok achter de deur om zelf als bedrijf aan de gang te gaan met duur­zame energie."

Loon- en grond­ver­zet­be­drijf Wieringa

Loon- en grond­ver­zet­be­drijf Wieringa bestaat al bijna vijftig jaar in Bedum. Eige­naar Peter Wieringa vindt het steunen van Duur­zaam Bedum een goede manier om iets terug te doen voor zijn dorp. "We rijden veel met rela­tief grote machines door het dorp en willen graag wat terug­doen voor de gemeen­schap. Onze machines staan in grote loodsen waarvan het dak gunstig ligt qua zon. Het is ook wel zo effi­ciënt, in één keer een groot opper­vlak voor­zien van een groot aantal zonne­pa­nelen. We zien dit initi­a­tief boven­dien echt zitten, dus wij dragen ons steentje graag bij."

Vrij­wil­li­gers gezocht

Het bestuur achter Duur­zaam Bedum verricht al haar werk­zaam­heden vrij­willig en zou daar best wat hulp van andere vrij­wil­li­gers bij kunnen gebruiken. Denk onder andere aan admi­ni­stra­tieve onder­steu­ning, leden­wer­ving en communicatie.

Zonne­weide

Vanaf 1 maart 2019 start Duur­zaam Bedum met het leveren van energie, opge­wekt op het dak van Knol en later ook op de daken van Vaatstra en Wieringa. Gert-Jan: "Om ons uitein­de­lijke doel te behalen, Bedum voor honderd procent klimaat­neu­traal, hebben we echter wel de hulp van de gemeente en provincie nodig: we hebben grond nodig voor een zonne­weide en wind­mo­lens. De start die we nu maken is fantas­tisch, maar met deze drie daken kunnen we niet alle huis­hou­dens in Bedum en omstreken voor­zien van duur­zame energie. En de vraag is nu al hoger dan het aanbod."

Helaas zijn pogingen om een zonne­weide te reali­seren tot nu toe stuk gelopen op belem­me­ringen bij de gemeente en de provincie. "We verwachten echter dat de nieuwe gemeente Het Hoge­land net zo ambi­tieus is als wij. En meer daken van onder­ne­mers zijn uiter­aard ook meer dan welkom!"

Infor­ma­tie­avond 14 februari

Op donderdag 14 februari orga­ni­seert Duur­zaam Bedum een infor­ma­tie­avond in het Tref­cen­trum in Bedum. Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar en om 19:30 uur start het offi­ciële gedeelte. Geïn­te­res­seerden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Bezoek voor meer infor­matie en aanmel­ding de website www.duurzaambedum.nl !

Foto & tekst: © Saffira Rijkee