Lauwersland Online - Gasten beloven trouw aan Nationaal Park De Alde Feanen

vrijdag 24 mei 2019

Gasten beloven trouw aan Nati­o­naal Park De Alde Feanen

Alle aanwe­zigen bij de opening van Fête de la Nature in Nati­o­naal Park De Alde Feanen beloofden gister­avond trouw aan het Nati­o­naal Park en deden de belofte de verhalen over De Alde Feanen door te vertellen. Tijdens een cere­monie fungeerde Lutz Jacobi als buiten­ge­woon ambte­naar. "Steek alle­maal twee vingers omhoog. Zeggen jullie alle­maal volmondig ja", vroeg Jacobi, waarna alle aanwe­zigen "ja" zeiden tegen de taak om als ambas­sa­deur op te treden. De "getuigen" Sipke Swierstra (voor­zitter Nati­o­naal Park De Alde Feanen) en gede­pu­teerde Michiel Schrier deelden vervol­gens geen ringen uit, maar buttons met de tekst "Grutsk!".

Klui­ze­naars­echt­paar

De cere­monie was onder­deel van de thea­trale opening van natuur­fes­tival Fête de la Nature. Acteurs van Van Raves­teijn Theater & Events speelden Sytze en Maaike, het klui­ze­naars­echt­paar dat omstreeks 1920 werd ontdekt door een Haagse dominee die daar­over in de Haagse Courant schreef. Het echt­paar, dat leefde van en met de natuur, werd een beziens­waar­dig­heid. Vele Hage­nezen trokken naar De Alde Feanen om het echt­paar te bezoeken.

Kinderen de natuur in

Naast het thea­trale deel van de opening verzorgden kinderen van de basis­school in Warten een multi­me­diale presen­tatie. Onlangs gingen zij de natuur in om foto’s en film­pjes te maken. Hiervan werd tijdens de opening een vlog vertoond. "Betere ambas­sa­deurs als kinderen, kun je niet krijgen.", vond Jacobi.

Natuur­fes­tival 

In Nati­o­naal Park De Alde Feanen wordt voor de vijfde keer meege­daan aan het inter­na­ti­o­nale natuur­fes­tival Fête de la Nature. Onder de noemer Vier De Alde Feanen zetten onder­ne­mers en orga­ni­sa­ties de deuren open om gasten kennis te laten maken met het Nati­o­naal Park.

Hele weekend gratis acti­vi­teiten 

Gedu­rende Vier De Alde Feanen zijn er aanstaande zaterdag en zondag overal in het natuur­ge­bied gratis acti­vi­teiten te doen. Een deel van de acti­vi­teiten is al volge­boekt, andere acti­vi­teiten zijn vrij toegankelijk.

Het is onder andere moge­lijk om te gaan nacht­varen, deel te nemen aan een stil­te­wan­de­ling of een yogales te volgen in de natuur. Ook is er in Museum Warten de tentoon­stel­ling "De skelk fan Maaike" te zien.

Het gehele programma is te vinden in de program­ma­krant die op veel plaatsen in de regio huis-aan-huis verspreid is en welke bij de deel­ne­mende onder­ne­mers is op te halen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.np-aldefeanen.nl !

Foto: © Jilmer Postma
Tekst: © Johanna Kommerie