donderdag 28 maart 2019

Gemeente Het Hoge­land maakt zich hard voor MFA Bedum

Tijdens een infor­ma­tie­bij­een­komst over de voor­ge­nomen multi­func­ti­o­nele accom­mo­datie (MFA) op het sport­com­plex van Bedum, gaven de verant­woor­de­lijke wethou­ders van gemeente Het Hoge­land aan zeer enthou­siast te zijn over het plan en zich er hard voor te willen maken.

Tijdens een infor­matie- en inspraak­bij­een­komst afge­lopen maan­dag­avond in het Tref­cen­trum in Bedum, zetten de initi­a­tief­ne­mers van Stich­ting Ontwik­ke­ling MFA Bedum voor een zaal vol geïn­te­res­seerden uiteen wat hun plan is en wat de vorde­ringen tot nu toe zijn. In de MFA kunnen verschil­lende Bedumer vere­ni­gingen en orga­ni­sa­ties terecht en krijgt voet­bal­club SV Bedum een modern onder­komen. Daar­naast zal de MFA fungeren als dorps­huis voor alle Bedu­mers en komen er onder andere een kinder­dag­ver­blijf, cardi­o­lo­gi­sche prak­tijk, fysi­o­the­ra­pie­prak­tijk en een fitness­cen­trum. Ook zal worden samen­ge­werkt met onder meer de zorg­in­stel­lingen ’s Heeren Loo Opmaat en Golden Raand. Doel is een gebouw neer te zetten wat een meer­waarde heeft voor en waarmee de leef­baar­heid in Bedum wordt vergroot.

Verge­vor­derd

Al sinds mei 2016 werkt Stich­ting Ontwik­ke­ling MFA Bedum naar een MFA voor Bedum toe. De plannen zijn verge­vor­derd: een schets­ont­werp voor het gebouw is klaar, een haal­baar­heids­on­der­zoek werd uitge­voerd door ICS advi­seurs en afge­lopen zomer werd met tien partijen een inten­tie­over­een­komst tot samen­wer­king gete­kend. De gemeen­te­raad van de voor­ma­lige gemeente Bedum gaf nog net voor ze opging in gemeente Het Hoge­land een voor­be­rei­dings­sub­sidie vrij van 119.000 euro omdat ze zeer enthou­siast was over wat de MFA voor Bedum kan bete­kenen. De finan­cie­ring van de MFA is echter nog niet rond. Het nieuwe gebouw zal ruim vijf miljoen euro gaan kosten. Van de gemeente wordt volgens het haal­baar­heids­on­der­zoek een bijdrage gevraagd voor het "maat­schap­pe­lijk deel sport". Voor de verdere finan­cie­ring wordt deels een gemeen­te­ga­rantie gevraagd en is de verwach­ting dat een aanzien­lijk deel door subsi­dies kan worden gedekt. Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum gaat een belang­rijke rol spelen in de vorm van een jaar­lijkse bijdrage aan de exploi­tatie van de MFA.

Reali­satie

Twee wethou­ders van gemeente Het Hoge­land, Kristel Rutgers en Harmannus Blok, waren aanwezig op de infor­ma­tie­avond. Beiden spraken lovende woorden rich­ting de initi­a­tief­ne­mers van de MFA. Kristel Rutgers vertelde dat de MFA het enige burger­ini­ti­a­tief is dat in het coali­tie­ak­koord van gemeente Het Hoge­land als groot project is opge­nomen en waar­voor twee wethou­ders en een project­leider zijn aange­wezen. Harmannus Blok: "We hebben dit project als gemeente omarmd, want het is goed voor Bedum. Maar nu moet het nog gere­a­li­seerd worden. Een bestem­mings­plan moet opge­steld worden en daar­voor moeten onder­zoeken worden gedaan. En we moeten in de begro­ting van de gemeente ruimte vinden. Wij garan­deren dat wij ons keihard maken voor deze MFA."

Blok schetst een globale plan­ning voor de reali­se­ring van de MFA. Dit jaar wordt het plan voor de MFA samen met de initi­a­tief­ne­mers vervol­maakt, moet besluit­vor­ming in de gemeen­te­raad plaats­vinden en geld gevonden worden. In 2020 worden vervol­gens de beno­digde proce­dures door­lopen. Blok: "In 2021 moet dan kunnen worden begonnen met de bouw. Daar gaan we ons hard voor maken."

Oproep aan alle Bedumers

Bezoe­kers van de infor­ma­tie­avond in het Tref­cen­trum werd gevraagd actief mee te denken over de reali­se­ring van de MFA. Stich­ting Ontwik­ke­ling MFA Bedum roept alle Bedu­mers op om mee te denken, zich aan te melden voor één van de werk­groepen of op een andere manier een bijdrage te leveren. Vincent Geer­ling, woord­voerder van de stich­ting: "We hebben meer handen nodig. We willen dit samen met inwo­ners reali­seren, zodat de MFA van ons alle­maal wordt. Dus heeft u ideeën of wilt u helpen, dan horen we graag van u!"

Foto's & tekst: © Saffira Rijkee