Lauwersland Online - Gemeente Het Hogeland wil weten wat inwoners nodig hebben voor afvalvermindering

dinsdag 2 juli 2019

Gemeente Het Hoge­land wil weten wat inwo­ners nodig hebben voor afvalvermindering

Ruim 11.000 inwo­ners van de gemeente Het Hoge­land kunnen vanaf vandaag aangeven wat zij nodig hebben om minder huis­vuil te produ­ceren. Met de resul­taten van het onder­zoek stelt de gemeente vari­anten op voor de toekom­stige afval­voor­zie­ningen in Het Hogeland.

In het najaar vraagt de gemeente aan inwo­ners welke variant de voor­keur heeft. De gemeen­te­raad neemt in november het uitein­de­lijke besluit.

De huidige afval­in­za­me­ling in de gemeente Het Hoge­land verloopt nog zoals dat voor de herin­de­ling het geval was. In 2021 moet dat worden geüni­for­meerd. Dan gaan Hoge­land­sters ook één en hetzelfde tarief betalen. In het onder­zoek wordt inwo­ners ook gevraagd hoe dat tarief bere­kend zou moeten worden.

Minder afval

De gemeente heeft de ambitie om de hoeveel­heid huis­vuil per inwoner dras­tisch terug te brengen. Nu is dat nog meer dan twee­hon­derd kilo per persoon op jaar­basis; in 2025 moet dat terug naar dertig kilo per persoon op jaar­basis. Om dat te bereiken, is mede­wer­king van inwo­ners essen­tieel. Het onder­zoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vraag wat de gemeente kan doen om deze lande­lijke doel­stel­ling te behalen.

Verder moet het onder­zoek boven water krijgen op welke wijze huis­vuil in de toekomst moet worden inge­za­meld. Ook wil de gemeente ideeën en sugges­ties ophalen die moeten leiden tot vermin­de­ring van de afval­stroom en, in het verlengde daarvan, minder verspil­ling van grond­stoffen. 

Meedoen met het onderzoek

De inwo­ners die de brief ontvangen, beschikken over een unieke inlogcode. Daarmee krijgen ze toegang tot de vragen­lijst. Inwo­ners die geen internet hebben of die geen brief hebben ontvangen maar toch willen meedoen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen de vragen­lijst toege­stuurd krijgen of een lijst ophalen bij de gemeentelocaties.

De Hoge­land­sters kunnen hun mening tot dinsdag 16 juli kenbaar maken. De brief die inwo­ners ontvangen is goed te herkennen aan "Blikkie": een poppetje gemaakt van afval dat terug­komt in alle uitingen vanuit het project "Meer doen met minder Afval". Op www.hethogeland.nl/minderafval is meer infor­matie te vinden.

 "Van-denken-naar-doen avonden"

Op zaterdag 22 juni hield de gemeente het "Hoge­land­ster Afval­fes­tival" in Leens. Daar konden bezoe­kers ook aangeven hoe de afval­stroom kan worden terug­ge­bracht. Dat leverde al tal van sugges­ties op.

De komende weken gaat de gemeente samen met "afval­be­wuste" inwo­ners tijdens "Van-denken-naar-doen avonden" dieper in op de vraag hoe afval­ver­min­de­ring gestalte kan krijgen.

Afbeel­ding & tekst: © Gemeente Het Hogeland