Lauwersland Online - GroenLinks Provincie Groningen: Ieder dorp en elke wijk een bos

donderdag 28 februari 2019

Groen­Links Provincie Groningen: Ieder dorp en elke wijk een bos 

De afge­lopen decennia heeft op vele plekken natuur plaats­ge­maakt voor bebou­wing, wegen of land­bouw. Dat terwijl we planten en bomen heel hard nodig hebben.

Meer groen zorgt voor meer koelte in de steeds warmer wordende zomers, levert speel- en wandel­plekken op, herbergt vele insecten en neemt ook nog eens veel CO2 op. Als je zorgt voor planten die vruchten of noten dragen, kun je in een bos ook nog voedsel produ­ceren. Er zijn kortom vele redenen om te zorgen voor meer bos. Daarom lanceert Groen­Links Provincie Groningen het plan voor meer bomen en bos in iedere wijk of dorp.

Het klimaat veran­dert en we moeten daar een oplos­sing voor vinden. Wat CO2 betreft hoeven we ons niet alleen te richten op minder uitstoot, maar ook op het opnemen ervan door bomen en andere planten.

Volgens verschil­lende onder­zoeken en orga­ni­sa­ties zijn er genoeg gronden geschikt voor de aanplant van bomen en struiken. Zo pleit Staats­bos­be­heer al jaren voor meer bossen rond de steden. Wage­ningen Envi­ron­mental Research heeft bere­kend dat het areaal bos in Neder­land al jaren afneemt.

Groen­Links wil aan deze tendens een einde maken en komt het met het plan voor een provin­ciaal fonds voor het aanplanten van bomen. Samen met de gemeenten en natuur­lijk de Gronin­gers wordt gezocht naar geschikte loca­ties voor bossen. Groen­Links denkt daarbij aan slimme combi­na­ties met bijvoor­beeld bomen als geluidswal langs wegen, maar natuur­lijk ook aan voedselbossen.

Lijst­trekker Nienke Homan: "We kunnen het nuttige met het aange­name vere­nigen. Veel mensen waar­deren meer groen in hun buurt en meer groen is ook een middel tegen klimaat­ver­an­de­ring. Met een groot­scha­lige aanpak kunnen we het leven in onze provincie aange­namer maken en de hoeveel­heid CO2 in de lucht verminderen."

Tekst: © Groen­Links Provincie Groningen