Lauwersland Online - GroenLinks Provincie Groningen: Iedere Groninger wordt energieproducent

woensdag 20 februari 2019

Groen­Links Provincie Groningen: Iedere Groninger wordt energieproducent

Afge­lopen dinsdag werd pijn­lijk duide­lijk dat de ener­gie­nota van iedere Groninger veel hoger uitvalt dan verwacht. Daar waar het kabinet in oktober nog beweerde dat de ener­gie­re­ke­ning met gemid­deld 108 euro zou toenemen, conclu­deert het CBS nu dat het om gemid­deld meer dan 330 euro gaat. Door zelf energie op te wekken kunnen Gronin­gers hun ener­gie­re­ke­ning flink verlagen en hebben ze minder last van stij­gende ener­gie­lasten en de onze­ker­heid die dat met zich meebrengt.

De discussie is niet óf we ons ener­gie­ver­bruik moeten verduur­zamen, maar hóe. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen, vindt Groen­Links Groningen. De partij gaat ervoor zorgen dat iedereen zelf ener­gie­pro­du­cent kan worden, door zijn eigen elek­tri­ci­teit op te wekken.

Kandi­daat Statenlid Musetta Blaauw: "Heb je een eigen dak, dan helpen we ener­gie­co­ö­pe­ra­ties om te zorgen dat er zonne­pa­nelen op komen en bespaar je meteen op je ener­gie­re­ke­ning. Heb je geen dak, dan kun je meedoen aan een zonnedak in je eigen buurt. Zo gebruiken we alle geschikte daken voor zonne­stroom. Of je profi­teert samen met je buren van een kleine of grotere wind­molen. Meedoen kan ook als je geen spaar­geld hebt om te inves­teren!" Volgens Groen­Links kunnen regi­o­nale over­heden deze projecten finan­cieren, zodat iedereen mee kan doen en de ener­gie­re­ke­ning meteen fors daalt.

De afge­lopen jaren groeide het aantal ener­gie­co­ö­pe­ra­ties in Groningen al enorm. Toch weet nog niet iedereen hoe je samen duur­zame energie op kunt wekken. Groen­Links wil dat er meer projecten worden opgezet en dat nog meer mensen hieraan mee kunnen doen met drie concrete plannen:

  1. er komt een groot­scha­lige campagne om de moge­lijk­heden om zelf of samen met de buurt energie op te wekken te promoten.
  2. er komt een eenvoudig stap­pen­plan, zodat iedereen kan zien welke manier van energie opwekken het beste bij zijn of haar situ­atie past.
  3. door slimme finan­cie­ring kan iedereen, ook zonder eigen inves­te­ring, meteen profi­teren van een lagere energierekening.

Foto: Musetta Blaauw op haar dak met zonnepanelen
Foto & tekst: © Groen­Links Provincie Groningen