Lauwersland Online - GroenLinks wil snellaadstations voor auto's in elke gemeente

zondag 3 februari 2019

Groen­Links wil snel­laad­sta­tions voor auto’s in elke gemeente

De mobi­li­teit in onze provincie wordt steeds duur­zamer. Steeds meer mensen over­wegen hun op fossiele brand­stof rijdende auto in te ruilen voor een hybride of elek­tri­sche auto, maar de onze­ker­heid over de vraag waar zij de accu van zo’n auto kunnen laden verhin­dert dat zij de over­stap maken.

Dat moet anders volgens Jeroen Hut, kandi­daat Statenlid voor GroenLinks:

"Mijn eigen erva­ring is dat snel­la­ders in onze provincie zeld­zaam zijn. We hebben meer snel­laad­sta­tions nodig om aan de toene­mende vraag te voldoen en de over­stap van fossiel naar elek­trisch aantrek­ke­lijker te maken. We willen dat iedereen in Groningen de moge­lijk­heid moet hebben over te stappen van fossiele brand­stoffen naar elek­trisch, onge­acht waar je woont. Nu zijn grote delen van de provincie ontoe­rei­kend voor­zien van laad­punten. Een betere laadin­fra­struc­tuur is erg belang­rijk, zodat ook inwo­ners buiten het stede­lijk gebied rondom de stad Groningen kunnen profi­teren van de voor­delen van elek­trisch rijden. Het is niet alleen goed voor je eigen porte­monnee, maar ook voor de leef­baar­heid en vermin­de­ring van de CO2-uitstoot in onze provincie."

Met alleen snel­laad­sta­tions in Haren, Marum en Scheemda is de provincie niet klaar voor de groei van het aantal elek­tri­sche voer­tuigen. In de nieuwe gemeente Groningen bijvoor­beeld is er op dit moment alleen dat ene snel­laad­sta­tion in Haren bij de A28; het noorden, oosten en westen van de stad zijn niet voor­zien. Er zijn moge­lijk­heden te over, bijvoor­beeld op P+R terreinen kunnen laad­pleinen komen zodat parkeren met laden gecom­bi­neerd kan worden.

Jeroen Hut: "Groen­Links wil dat elke gemeente een snel­laad­sta­tion langs een provin­ciale weg krijgt. Daarom komt onze nieuwe Staten­fractie komend jaar met een voor­stel voor een inven­ta­ri­satie van moge­lijke loca­ties en de snelle uitrol van een netwerk van snel­laad­palen. Hier­door zorgen wij ervoor dat inwo­ners in alle delen van de provincie de over­stap naar schone mobi­li­teit kunnen maken."

Foto: Het snel­laad­sta­tion in Haren
Tekst: © Groen­Links provincie Groningen