Lauwersland Online - Herdenking in Zoutkamp: 50 jaar Afsluiting Lauwerszee

Vloot vaart 23 mei met vlag half­stok de haven binnen

donderdag 11 april 2019

Herden­king in Zout­kamp: 50 jaar Afslui­ting Lauwerszee

Op donderdag 23 mei herdenkt Zout­kamp het afsluiten van de Lauwerszee bij Lauwersoog. Het is dan precies vijftig jaar nadat het klop­pende hart uit deze kleine, maar hechte kern is weggenomen.

De gevolgen voor het dorp waren enorm en nog altijd is deze afslui­ting een pijn­lijk moment in de geschie­denis van Zout­kamp, zelfs voor de gene­ra­ties die de zee nooit hebben meege­maakt. Vijftig jaar later wil het dorp deze gebeur­tenis graag markeren met een monu­ment. De reali­satie hiervan moet finan­cieel nog gere­geld worden. Wel zal op 23 mei een herden­kings­plech­tig­heid plaats­vinden waar­voor niemand minder dan Koning Willem-Alexander is uitgenodigd.

Brief aan de Koning

De reden om de Koning uit te nodigen ligt in het verleden. Ter gele­gen­heid van de afslui­ting was destijds Koningin Juliana in het dorp aanwezig, maar de Zout­kam­pers keerden haar massaal de rug toe. Voor de herden­king vijftig jaar later heeft Zout­kamp Koning Willem-Alexander een brief gestuurd en hem uitge­no­digd om dit weer goed te kunnen maken. In de uitno­di­gings­brief aan de Koning staat o.a.:

Zout­kam­pers zijn een trots volk, we klagen niet en vragen weinig. We hebben na de afslui­ting lang­zaam maar zeker onze rug weten te rechten. Waar het begon met de vissers die weigerden hun letters ‘ZK’ in te ruilen voor ‘LO’, hebben we nu dankzij het harde werken van velen op een eigen­zin­nige wijze een bloeiend toeris­tisch hart gecre­ëerd met nog steeds een actieve visse­rij­haven. Zout­kamp is nog steeds, misschien meer dan ooit, de thuis­haven van de Hollandse garnaal. Zout­kamp heeft het hart terug geclaimd, misschien was het eigen­lijk nooit écht weg.

Op 23 mei aanstaande willen we dan ook niet de pijn van de afslui­ting bena­drukken, maar willen we vieren dat wij als dorp, als volk en als omge­ving het nega­tieve lang­zaam maar zeker hebben omge­bogen naar het brui­sende dorp dat we nu zijn. Nadat eerst de vlaggen, net als vijftig jaar geleden, half­stok zullen hangen, zullen we, na aankomst van de vloot om 15.00 uur, de Zout­kamper vlag in top hangen.

We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Met name ook, omdat we nog iets goed te maken hebben met het Konink­lijk Huis, met u. Op 23 mei 1969 was uw oma, Koningin Juliana, name­lijk aanwezig bij de afslui­ting van de Lauwerszee. Ze deed hierbij ook Zout­kamp aan. Tijdens haar bezoek is de Koningin door ons, als volk, onheus beje­gend. De vissers en bevol­king van Zout­kamp hebben haar massaal de rug toege­keerd. Deze actie was spon­taan en in de emoties wellicht begrij­pe­lijk, maar niet correct. 

We willen dit nu, vijftig jaar later, goed proberen te maken met u en met uw familie. Dit willen wij graag doen door zowel de Neder­landse vlag als de Zout­kamper vlag, op onze oude zeedijk weer in top te hijsen als blijk van onze waar­de­ring en als symbo­li­sche nieuwe start van ons histo­ri­sche vissers­plaatsje. Aanslui­tend kunt u met ons toasten op de toekomst van Zout­kamp en de expo­sitie bekijken die in het Visse­rij­mu­seum aan de afslui­ting gewijd is.’

Geza­men­lijk initiatief

De herden­king op 23 mei is een geza­men­lijk initi­a­tief van Dorps­be­langen Zout­kamp, het Visse­rij­mu­seum Zout­kamp, Stich­ting Vlag­ge­tjesdag, de vissers en verschil­lende onder­ne­mers uit het dorp. Al deze partijen zijn verbonden met Zout­kamp en dragen elk op hun eigen manier hun steentje bij aan de huidige koers van het dorp. De orga­ni­satie hoopt dat de Koning in zal gaan op de uitno­di­ging, maar ook zonder de komst van de Koning zal Zout­kamp 23 mei waardig herdenken.

Herdenken en vieren

Aan het defi­ni­tieve programma wordt nog gewerkt, maar globaal zal het er zo uitzien: om 15:00 uur komt de Zout­kamp­er­vloot met de vlaggen half­stok aan en meert af aan het lange en korte hoofd. Daarna volgt de herden­kings­plech­tig­heid, waarbij ook een rol is wegge­legd voor de Garna­len­ko­ningin en de kinderen van Samen­wer­kings­school De Zoutkamperril.

Nadat de vlag van half­stok in top is gehesen, zal het achter de dijk gere­a­li­seerde strandje met zwem­plas en tribune worden geopend met een optreden en worden alle school­kin­deren getrak­teerd op een ijsje. Vervol­gens zal de vloot met de vlaggen in top door de sluis Zout­kamp binnen­varen. Aanslui­tend zijn alle geno­digden en inwo­ners van Zout­kamp welkom in het Visse­rij­mu­seum om de expo­sitie over de afslui­ting te bekijken en uitge­no­digd voor een hapje en een drankje om te toasten op de toekomst van het dorp.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Ina IJsinga