Lauwersland Online - Herstart versterking Het Hogeland

woensdag 10 april 2019

Herstart verster­king Het Hogeland

Gemeen­te­raad stemt in met Plan van aanpak verster­king Het Hogeland 

De gemeen­te­raad van Het Hoge­land heeft op woensdag 10 april inge­stemd met het Plan van aanpak verster­king Het Hoge­land. De verster­king was voor de zomer 2018 groten­deels stop­gezet door de minister van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat (EZK) nadat het Kabinet had besloten de gaswin­ning in het Groninger Gasveld versneld af te bouwen. De lokale stuur­groep heeft een plan gemaakt voor de herstart van de verster­king van Het Hoge­land. De lokale stuur­groep Het Hoge­land bestaat uit de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen, gemeente Het Hoge­land, CVW en de woning­bouw­cor­po­ra­ties Wierden en Borgen, Woon­groep Maren­land, De Delthe, Woon­zorg Neder­land en SUW

Afspraken nakomen

De betrokken partijen starten in dit plan van aanpak met de opnames (voor­ma­lige inspectie) en (her-)beoordeling van de panden met het hoogste risi­co­pro­fiel. De eerste gesprekken met de bewo­ners van deze panden vinden al plaats. De opnames volgen zo spoedig moge­lijk daarop en starten in het tweede kwar­taal. Voor de opnames, beoor­de­lingen en uitvoe­ring gaat de lokale stuur­groep er vanuit dat de afspraken over beno­digde capa­ci­teit, geld en plan­ningen worden nage­komen, zowel door lokale en regi­o­nale partijen als door de minister van EZK.

Zicht­bare klein­scha­lige projecten

De Hoge­landse verster­kings­aanpak kenmerkt zich door in straten en buurten op klein­scha­lige, voort­va­rende wijze aan de slag te gaan. Samen met inwo­ners en onder­ne­mers werkt de lokale stuur­groep dit in een project uit. Met elkaar bekijken we hoe we de verster­king van de panden willen oppakken, wat de inwo­ners daarin willen en hoe de corpo­ra­ties dit willen combi­neren met hun eigen doel­stel­lingen voor de stra­te­gi­sche woning­voor­raad. Door niet alleen te streven naar een veilig huis maar dit ook te koppelen aan wat er nodig is om met plezier in Het Hoge­land te blijven wonen en te kunnen werken.

Zeker­heid en perspectief

De lokale stuur­groep vindt conti­nu­ï­teit in de uitvoe­ring belang­rijk. Daarom start dit najaar de opname van panden met een licht verhoogd risi­co­pro­fiel. Voor de inwo­ners is dat van groot belang, zij leven immers al lange tijd in onze­ker­heid over hun toekomst. De stuur­groep wil zo snel moge­lijk zeker­heid aan inwo­ners bieden en ook weer perspec­tief op een toekomst in een veilige en leef­bare omgeving.

Tekst: © Gemeente Het Hogeland
Foto: Nam-locatie in Grijpskerk | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online