Lauwersland Online - Improvisatietheater en straattheater op Admiraliteitsdagen

dinsdag 13 augustus 2019

Impro­vi­sa­tie­the­ater en straat­the­ater op Admiraliteitsdagen

Het straat­the­ater van de Admi­ra­li­teits­dagen blijft niet bij één dag dit jaar. Bezoe­kers van het festival kunnen twee dagen vol histo­risch spel onder de bezie­lende leiding van Ruth Hane­maayer verwachten. Op de vrij­dag­middag is er impro­vi­sa­tie­the­ater waar iedereen aan mee kan doen, zaterdag wordt op histo­ri­sche plekken in de stad de geschie­denis van Dokkum nagespeeld.

Vrijdag, van 15:30 tot 17:00 uur: improvisatietheater
De vloer op op de Markt!

Ruth: "Op vrij­dag­middag beginnen we met straat­the­ater op de Markt, waar we een groot impro­vi­sa­tie­the­ater van willen maken. Hier komt niet alleen de geschie­denis van Dokkum, maar van de hele regio naar voren. Iedereen mag meedoen. Ik zorg voor de nodige attri­buten, kleding en ben er natuur­lijk bij om aanwij­zingen te geven en het spel te bege­leiden. Het aller­leukste: we spelen in groepjes impro­vi­sa­tie­toneel en heuse rech­ters beoor­delen het spel. Als het publiek enthou­siast is, mogen zij met bloemen gooien. Is het publiek het niet eens met de rechter, dan mogen ze met natte sponzen naar hem gooien. Wat we dan gaan spelen? Stel je voor, Dokkum wordt aange­vallen, maar je kanon doet het niet. Of de Granaat wordt gestolen. Of het is 1797 en het Kollumer Oproer gaat los. Speel het maar uit!"

Zaterdag, van 11:00 tot 16:30 uur: straattheater
Historie herleeft in de stad!

Op zaterdag is er op verschil­lende histo­ri­sche plekken in de stad straattheater.

Ruth: "Bij de vier toegangen naar de binnen­stad staan poort­wach­ters die je naar het straat­the­ater leiden. Door de hele stad vind je een aantal gidsen, die vanaf hun keuken­trapje op een ludieke manier vertellen over de geschie­denis en je de juiste weg wijzen naar het straat­the­ater. Loop je door de Wortel­haven, dan loop je door de armste wijk van Dokkum van vroeger. Hier waste men zich in de sloot, die ze ook gebruikten als toilet. 15 acteurs laten dat verleden herleven. In de Koeke­bak­kers­steeg lopen schaat­sers die het keer­punt van de Elfste­den­tocht aan het zoeken zijn; ook die geschie­denis nemen we mee in het straat­the­ater. Tussen de Grote Kerk en de Rooms Katho­lieke Kerk kom je monniken tegen bij de eeuwen­oude moer­bei­boom. Op de Markt spelen kinderen het leven in en rond het wees­huis dat daar vroeger was na. Ze huppelen, hinkelen en hoepelen tussen het publiek door maar worden zo nu en dan ook streng toege­sproken of terug­ge­floten door de wees­huis­moeder. Op de hoek van de Boter­straat en Op de Fetze was in vroeger tijden een kroeg, waar de zeemannen naartoe gingen als ze van het schip kwamen, nog voor ze naar huis gingen. Vrouwen van lichte zeden vermaakten hun daar. Die bar vind je daar deze zater­dag­middag terug. Bij Museum Dokkum op de Diepswal kom je Admi­ralen tegen en loop je de kans geron­seld te worden, ze zoeken daar name­lijk naar geschikte zeelui. Zelfs op de rond­vaart­boot kun je een Admi­raal tegen het lijf lopen!"

Over Ruth Hanemaayer

Ruth Hane­maayer is met haar bedrijf De Pionier Thea­ter­cre­a­ties geen onbe­kende in Dokkum en de regio. Ze was ze betrokken bij de musical David, Hemelse Liefde in Dokkum, de Passie in Fean­wâlden en zette onlangs thea­ter­be­le­ving Het Diner van Herman Koch op in de IJsher­berg. Een eigen geschreven musical met uitvoe­ring in november staat op het programma. Ruth geeft daar­naast thea­terles aan zo’n 60 kinderen en jongeren in Dokkum, Fean­wâlden en Ferwert.

De passie voor theater begon toen ze 16 was. Nergens blonk ze op school naar eigen zeggen echt in uit, totdat er een docent was die zei "Jij kunt leuk acteren!". "Dat ontbrandde een vlam­metje in mij.", aldus Ruth Hanemaayer.

"Ik was best wel een verlegen meisje, maar theater lag me goed. Het was goed dat die docent me er warm voor wist te maken." Haar eerste project werd een groep 8 musical van een nichtje die ze regis­seerde. "Sinds­dien is het een beetje uit de hand gelopen.", omschrijft ze zelf. Combi­neerde ze eerst haar thea­ter­ac­ti­vi­teiten nog met een baan in het onder­wijs; sinds 3 jaar richt ze zich volledig op de thea­ter­we­reld met haar bedrijf De Pionier Thea­ter­cre­a­ties. "Die naam past bij me, ik voel me ook echt een pionier. Ergens vol in gaan, waarbij ik wel het onder­werp en de rich­ting al weet, maar ik het verder met de mensen wil creëren om samen tot het eind­re­sul­taat te komen."

Nu staat ze aan de voor­avond van twee dagen straat­the­ater voor de Admi­ra­li­teits­dagen, in haar eigen stad. "Natuur­lijk kende ik het straat­the­ater van de Admi­ra­li­teits­dagen zoals het was. Prachtig hoe ze dat altijd deden. En altijd had ik zoiets van 'dat zou ik ook wel willen, als Dokkumse.'. Dit jaar kreeg ik de kans en daar ben ik, ook weer als een pionier, vol inge­gaan. Ik doe dat natuur­lijk niet alleen. Ik krijg enorm veel hulp van onder andere Klaas van der Galiën, Tiny Reitsma en Renske Prins en zoek graag de samen­wer­king met andere partijen. Met elkaar is een programma vol vermaak samen­ge­steld, verdeeld over twee dagen."

Nieuwe plannen voor Dokkum

Na een korte voor­be­rei­dings­tijd is het op 6 en 7 september zover. Onder­tussen broedt Ruth op alweer nieuwe plannen: "Ik zie zoveel moge­lijk­heden in Dokkum, ook buiten de Admi­ra­li­teits­dagen. Hoe leuk zou het zijn om in het toeris­ten­sei­zoen bijvoor­beeld iedere week een voor­stel­ling te doen, als onder­deel van een route door de stad. Of een grote pick­nick op de Markt tijdens een thea­ter­spek­takel! En het water, daar zie ik ook kansen. Midden in de zomer op een groot ponton een voor­stel­ling met muziek en dans. Die leven­dig­heid die we in de stad hebben tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen, die is Dokkum ook de rest van het seizoen waard."

Admi­ra­li­teits­dagen 2019

Naast het impro­vi­sa­tie­the­ater en straat­the­ater zijn er op de Admi­ra­li­teits­dagen spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten met de Chal­lenge of the Admi­raal, histo­ri­sche schepen waar­onder de Stân­fries X, een muziek­pro­gramma met onder andere Racoon en Davina Michelle en een food­fes­tival met een eigen bier; de Frie­sche Pinas. De negende editie van de Admi­ra­li­teits­dagen vinden plaats op 5, 6, 7 en 8 september in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Ruth Hanemaayer
Tekst: © Admiraliteitsdagen