Lauwersland Online - Inloopbijeenkomst CDA Het Hogeland op maandag 17 juni

maandag 10 juni 2019

Inloop­bij­een­komst CDA Het Hoge­land op maandag 17 juni

In 2018 startte CDA Het Hoge­land een tour langs de verschil­lende dorpen van de nieuwe gemeente het Hoge­land. Er zijn vele gesprekken gevoerd met onder­ne­mers, zorg­in­stel­lingen, vere­ni­gingen en betrokken inwo­ners. In een grote gemeente met meer dan 50 kernen en vele buurt­schappen wil het CDA dichtbij en betrokken zijn.

Daarom orga­ni­seert CDA het Hoge­land op maan­dag­avond 17 juni een inloop­bij­een­komst voor leden, sympa­thi­santen en belang­stel­lenden over thema’s die u als inwoner belang­rijk vindt. Wat gaat er goed en wat kan er beter? In de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd komen onder­werpen als woning­bouw, zorg en leef­baar­heid bijvoor­beeld veel­vuldig terug. Maar ook een belang­rijk onder­werp is het Nati­o­naal Programma Groningen (NPG) en wat dit voor ons gebied zou kunnen betekenen.

De raads- en steun­frac­tie­leden zijn aanwezig om uw sugges­ties en ideeën te bespreken. De uitkom­sten worden onder andere meege­nomen bij de bespre­king van de kader­nota in juni. In de kader­nota worden de plannen voor de gemeente Het Hoge­land voor het komende jaar besproken.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.cdahethogeland.nl !

Foto & tekst: © CDA Het Hogeland

Inloop­bij­een­komst CDA Het Hogeland

Imma­nu­el­kerk
Wier 1
9951 PK Baflo

Datum: maandag 17 juni 2019
Tijd: 20:00 uur