Lauwersland Online - #instameet_aldefeanen smaakt naar meer!

zondag 16 juni 2019

#instameet_aldefeanen smaakt naar meer!

Deel­ne­mers aan de aller­eerste Insta­meet in Nati­o­naal Park De Alde Feanen keken zondag­middag 16 juni hun ogen uit toen zij per boot kennis­maakten met het natuur­ge­bied midden in het hart van Fryslân.

Bijna honderd deel­ne­mers verza­melden zich zondag in Earne­wâld voor deel­name aan de Insta­meet. Een deel van de Inst­agram­mers was uitge­no­digd voor een exclu­sief programma op de zondag­och­tend met natuur­fo­to­graaf Hille­brand Breuker. Deze Inst­agram­mers hadden allen een bereik van duizenden volgers. Het middag­pro­gramma was voor iedereen toegan­ke­lijk, onge­acht het aantal volgers. De deel­ne­mers kwamen uit alle wind­streken; van Arnhem tot Amsterdam en van Vinke­veen tot zelfs Canada.

"Met de Insta­meet wilden we een digi­tale explosie van beeld­ma­te­riaal uit De Alde Feanen veroor­zaken op Inst­agram. Hier­voor hadden we in samen­wer­king met It Fryske Gea een geva­ri­eerd programma met verschil­lende routes samen­ge­steld, zodat we de deel­ne­mers de mooiste plekken in dit Nati­o­naal Park konden laten zien.

Deel­ne­mers konden kiezen of ze direct foto’s wilden uplo­aden met de hashtag #instameet_aldefeanen, of dat ze eerst thuis foto’s wilden nabe­werken. Veel deel­ne­mers kozen voor de laatste optie. We verwachten daar­door komende week veel kwali­ta­tief goede foto’s op Inst­agram. Op dit moment kunnen we daarom moei­lijk door­meten wat het event precies heeft opge­le­verd qua bereik.", vertelt orga­ni­sator Eliza­beth Pilat.

Deel­ne­mers waren enorm posi­tief over het evene­ment én het Nati­o­naal Park. "Ik heb een topdag gehad vandaag. ", zei Lycke van der Bles op Inst­agram. "Ik heb bloemen gezien die ik dertig jaar geleden voor het laatst heb gezien. Heel bijzonder.", vertelde Eleonore Schmidt.

Voor de Insta­meet werkte het Nati­o­naal Park samen met onder­ne­mers uit de regio. De Twirre, Annage Events en De Warten­ster werkten belan­ge­loos mee aan deze dag. Ook het skûtsje Frysia uit Drachten en het Staten­jacht van Fryslân vervoerden deel­ne­mers over het water.

Foto: Omschrij­ving | © Marcel van Kammen
Tekst: © Johanna Kommerie