maandag 20 mei 2019

Jubi­le­um­con­cert Vrou­wen­koor Pro Musica Leens een groot succes

Op zondag 19 mei werd in de volledig gevulde Petrus­kerk in Leens het zesde lustrum gevierd van het Chr. Vrou­wen­koor Pro Musica. Bij het grootste program­ma­on­der­deel, de Sacred Songs van Karl Jenkins, was het koor door project­zan­gers meer dan verdub­beld. Het werd een indruk­wek­kende belevenis.

Het concert stond geheel onder leiding van diri­gent John Schreurs en werd begonnen door de vrouwen zelf die een vijftal liederen - onder anderen van Mendels­sohn en Händel - uit het eigen reper­toire brachten. Ondanks dat er vier van de zeven­tien koor­leden door ernstige fami­lie­om­stan­dig­heden niet aanwezig waren, klonk het zuiver en harmo­nieus. Parel­tjes zijn het, zoals het nummer Love will make the Roses grow van Veitch. Natuur­lijk mede dankzij de vaste piano­be­ge­lei­ding van Lies­beth Wildeveld.

Met de aria O sleep why dost thou leave me uit de opera Semele van Händel liet sopraan Ellen Klopstra weer eens horen dat haar prach­tige stem moei­te­loos de hele ruimte van de Petrus­kerk kan vullen. Aanslui­tend deed Lies­beth Wilde­veld, misschien iets licht­voe­tiger, hetzelfde met Händel's Passaca­glia HWV 432.

En dan volgde het grootste onder­deel: Sacred Songs van Karl Jenkins (1944). Nu merkte je hoe ook ruim dertig mannen en vrouwen van heel subtiel in Pie Jesu tot over­wel­di­gend met Hosanna in excelsis uit Bene­dictus de hele kerk kunnen vero­veren. Natuur­lijk waren het niet alleen de stemmen, het was ook het orkest dat een prach­tige pres­tatie leverde. Klarinet, dwars­fluit, contrabas, hoorn en hobo, drie violen en een cello… het was alle­maal zo zuiver als zuiver kan zijn, ontroe­rend mooi!

Heer­lijk om het enthou­si­asme niet alleen te horen maar ook te zien. En de concen­tratie, de disci­pline, alles onder de bijzon­dere leiding van John Schreurs. Voor­zitter Hieltje van Dijk verwees daar nog naar in haar slot­woord waarin de diri­gent - tot zijn grote verras­sing - in het zonnetje werd gezet vanwege zijn 40-jarig jubi­leum als musicus.

Het was een schit­te­rende uitvoe­ring, afwis­se­lend, even­wichtig en alles in een goede balans. Alle deel­ne­mers, maar in het bijzonder de vrouwen van Pro Musica, kunnen met trots terug­kijken op zo’n geweldig jubileumconcert.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.promusicaleens.nl !

Hoofd­foto & tekst: © Vrou­wen­koor Pro Musica Leens
Subfoto: De Petrus­kerk in Leens | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online