Lauwersland Online - Laatste jaarrekening Werkplein Ability laat meevaller zien

vrijdag 20 juni 2019

Laatste jaar­re­ke­ning Werk­plein Ability laat meevaller zien

Sinds 1 januari 2019 is Werk­plein Ability orga­ni­sa­to­risch opge­gaan in de gemeente Het Hoge­land. Ability was tot die datum een gemeen­schap­pe­lijk rege­ling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. De laatste jaar­re­ke­ning van de gemeen­schap­pe­lijke rege­ling sluit welis­waar met een tekort van 96.000 euro; dat is aanzien­lijk minder dan de 739.000 euro waarmee reke­ning was gehouden. Het bescheiden tekort kan uit de eigen finan­ciële reserves worden gedekt.

Door het rela­tief gunstige resul­taat hoeft er geen beroep te worden gedaan op de extra bijdrage voor Ability die in de begro­tingen van de vier gemeenten was opgenomen.

Ability zag de totale omzet in 2018 met ruim acht procent groeien. Die groei werd bewerk­stel­ligd door een toename van opdrachten uit gemeenten. De groei bedroeg ruim 27 procent. Het aantal opdrachten uit de parti­cu­liere sector liet een lichte daling van twee procent zien.

De gemeente Het Hoge­land wil onder­zoek naar de moge­lijk­heden om Ability te trans­for­meren in een leer-werk­be­drijf. Dat onder­zoek wordt waar­schijn­lijk nog voor de komende zomer gestart.

Na aftrek van het tekort over 2018 resteert er nog een finan­ciële reserve van ruim twee ton. Dat geld wordt over­ge­dragen aan de gemeente Het Hogeland.

De jaar­re­ke­ning wordt voor­ge­legd aan de gemeenteraad.

Foto: Werk­plein Ability in Winsum | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland