Lauwersland Online - Loug Hogeland trekt zich terug uit 't Olde Heem in Kloosterburen

dinsdag 9 juli 2019

Loug Hoge­land trekt zich terug uit ’t Olde Heem in Kloosterburen

Vorige week heeft vere­ni­ging Loug Hoge­land kenbaar gemaakt dat zij zich terug­trekt uit 't Olde Heem in Kloos­ter­buren. Een besluit dat met pijn in het hart is genomen.

Eind 2018 nam het zorg­team ontslag bij coöpe­ratie Klooster&Buren en richtte zij haar eigen zorg­ver­e­ni­ging op. Zeven­tien mensen zegden hun dienst­ver­band - en daarmee hun zeker­heid - op omdat zij zagen dat het mis ging met de zorg in ’t Olde Heem. Een situ­atie waarin zorg­vra­gers en verle­ners zich onveilig voelden en bescha­digd raakten, was voor hen niet te aanvaarden. Boven­dien leed de zorg onder de coöpe­ratie fors verlies waar­door de conti­nu­e­ring van de zorg op de tocht kwam te staan.

Met de oprich­ting van Loug hoopten wij onder betere omstan­dig­heden zorg en bege­lei­ding te kunnen verlenen. Sinds deze stap is Loug fana­tiek tegen­ge­werkt in haar werk­zaam­heden en kregen wij te maken met juri­di­sche vervol­gingen, zwart­ma­kerij, peste­rijen, inti­mi­da­ties en bedreigingen.

In deze storm is het team blijven staan. Dag en nacht, week in week uit, is de zorg draai­ende gehouden. De mede­wer­kers zijn tot het uiterste gegaan om de zorg te beschermen. Nota bene met de steun van zorg­gi­gant Carin Gaemers hebben we bij alle er toe doende instan­ties aan de mouw getrokken; Zorg­kan­toor Menzis, Gemeente Het Hoge­land, Inspectie Gezond­heid­zorg en Jeugd, de GGD. Hoewel sympa­thie en ontstel­tenis overal voel­baar was, was hun antwoord teleur­stel­lend: "Dit is niet aan ons…", of "Zo lang de zorg goed is, kunnen wij niets doen…".

Loug heeft tot aan de laatste snik de samen­wer­king opge­zocht met de coöpe­ratie maar kon deze niet vinden. Het team rest de conclusie: "Het is ons hier niet gegund.".

We merken aan de zorg­vra­gers dat zij gebukt gaan aan de sfeer in en rondom 't Olde Heem. Mensen eten en slapen slecht, worden ziek van de span­ning, krijgen rust­ge­vende medi­catie toege­diend en voelen zich verdrietig of onveilig.

De coöpe­ratie heeft in maart de dorpe­lingen opge­roepen de zorg terug te halen naar de gemeen­schap. Halver­wege juni heeft zij in haar nieuws­brief vermeld dat het de zorg en dagbe­ste­ding in 't Olde Heem volledig zal gaan over­nemen. Dit is tijdens haar laatste ALV (27 juni 2019) beves­tigd door het coöpe­ra­tie­be­stuur. In woord en daad is duide­lijk gemaakt dat Loug een onge­wenste partij is in 't Olde Heem.

Zorg voor (soms) kwets­bare mensen is een zorg­vuldig en lief­devol vak met een grote verant­woor­de­lijk­heid. Elke zorg­ver­lener en bege­leider wil simpelweg het beste voor de zorg­vra­gers; veilig­heid, gebor­gen­heid en goede zorg. Loug is opge­richt om vanuit deze vanzelf­spre­kende prin­cipes naast de zorg­vra­gers te gaan staan en samen met haar of hem te kijken naar de vraag "Wie ben ik en wat heb ik nodig?" In de huidige omstan­dig­heden kunnen wij onze norm voor goede zorg niet halen en houden we onszelf maar vooral de zorg­vra­gers voor de gek als we deze situ­atie in stand houden.

Voor een tweede maal kiest het voltal­lige team voor het belang van de zorg. Door te stoppen, hopen wij een verziekte situ­atie te door­breken en hopen dat hiermee de rust in 't Olde Heem terug­keert. Een stap die veel onze­ker­heden met zich meebrengt voor onze zorg­vra­gers. Desge­wenst onder­steunen en bege­leiden we hen, samen met het Zorg­kan­toor Menzis, voor een over­gang naar een nieuwe zorg­partij. Ook voor de mede­wer­kers van Loug bete­kent deze stap (finan­ciële) onzekerheid.

Voor een goede afwik­ke­ling en behoud van zorg in 't Olde Heem stelde Loug dat het goed zou zijn in samen­spraak met de coöpe­ratie een over­brug­gings­pe­riode aan te gaan, waarin de coöpe­ratie in staat zou worden gesteld de 24-uurs­zorg op zich te nemen.

Een moege­streden team dat met een knoop in de maag aan het werk gaat, zich soms onveilig voelt en op haar tand­vlees loopt, heeft daar wel haar voor­waarden voor. Het zwaard van Damo­cles dat boven het hoofd hangt in de vorm van scha­de­claims van de coöpe­ratie gaat niet in koude kleren zitten. Dat zwaard moet weg. Sinds enkele maanden proberen alle betrokken partijen de coöpe­ratie te bewegen tot een schik­king met haar ex-werk­ne­mers. Maar een verte­gen­woor­diger van de coöpe­ratie, tevens bestuurslid van vast­goed­ei­ge­naar SintJan, heeft onlangs kenbaar gemaakt "Al die jonge mensen van Loug hele­maal kapot te gaan maken…". Dit gaat om mensen die keer op keer zonder baat­zucht hebben gestaan voor de zorg, en onder barre omstan­dig­heden zijn blijven doorzetten.

De voor­waarden die het team stelde aan een over­brug­gings­pe­riode waren maandag 8 juli onder­werp van gesprek, in het gemeen­te­huis in Leens met (waar­ne­mend) burge­meester Henk Jan Bolding, wethouder zorg Mari­ëtte de Visser, beleids­ad­vi­seur WMO Jeroen van Neer, Loug en coöpe­ratie Klooster&Buren. Echter besloot de afvaar­di­ging van het coöpe­ra­tie­be­stuur niet aan tafel te gaan en niet met ons in gesprek te willen over een goede afhan­de­ling van zaken. Wetende dat dit einde oefe­ning voor Loug zou beteken. Want zonder dit gesprek houdt het voor ons op. Dage­lijks stapelen voor­beelden van onthut­sende inci­denten zich op, het wordt van kwaad tot erger. Wij kunnen niet langer toezien hoe kwets­bare mensen bescha­digd raken.

Nog één maand zal het team van Loug er alles aan doen haar zorg­vra­gers uit de wind te houden. Nog één maand vol gas zal Loug naast haar zorg­vra­gers gaan staan, en samen met hen kijken naar wat er nodig is om prettig te kunnen werken, wonen en leven. Voor nu én voor na 9 augustus.

Wij wensen de bewo­ners van 't Olde Heem een mooie en rustige toekomst toe, met goede zorg.

Namens het team van Loug,
Sytze Rusticus

Foto: 't Olde Heem in Kloos­ter­buren | © Lauwers­land Online
Tekst: © Loug Hoge­land | Sytze Rusticus