Lauwersland Online - Maak kennis met "de macht fan de blommenpracht"

donderdag 25 juli 2019

Maak kennis met "de macht fan de blommenpracht"

Agra­risch Collec­tief Waad­râne nodigt - in samen­wer­king met een viertal boeren uit Marrum, Nes, Holwerd en Engwierum - buurt- en dorps­be­wo­ners uit om eens een kijkje te komen nemen in de vogelak­kers van de desbe­tref­fende boeren. In de maand augustus worden er vier avon­dex­cur­sies gehouden waarbij de boer en een bestuurslid van het Agra­risch Collec­tief Waad­râne van alles vertellen over de functie van deze akkers.

Eén van deze boeren is Hans Anema uit Nes. De afge­lopen tien jaar was hij in maat­schap met zijn ouders, dit jaar neemt hij het akker­bouw­be­drijf over. "En daarbij neem ik ook met enthou­si­asme het vogel­be­heer over.", vertelt Hans. "Mijn vader heeft zich de afge­lopen dertig jaar inten­sief bezig­ge­houden met agra­randen. Hij is jager en doet er veel aan om de leef­baar­heid voor dieren in stand te houden. Ik weet niet anders."

De reden voor Anema om bewo­ners van Nes uit te nodigen en meer te vertellen over de "macht fan de blom­me­pracht" is dat hij vindt dat de burger betrokken moet worden bij thema's als biodi­ver­si­teit en vogel­be­heer. "Men fietst langs onze akkers en geniet van de mooie bloei­ende bloemen, maar men weet niet altijd het belang ervan. We willen graag laten zien waar we mee bezig zijn."

De afge­lopen jaren zag Anema het nut en de nood­zaak van de vogelak­kers. "We bouwen rust in voor de dieren bij onze boer­derij. Je ziet dat ze hun eigen plekje vinden. Bijen die honing maken, vogels die broeden, maar ook jonge hazen die er een schuil­plek vinden. De laatste jaren zien we steeds vaker veld­uilen en fazanten. Dat is wat we bereikt hebben door de jaren heen. Maar patrijzen zien we bijvoor­beeld niet meer. Dat is jammer. Dieren die eenmaal vertrokken zijn krijg je niet zomaar weer terug."

De vogelak­kers zijn niet alleen van nut voor de biodi­ver­si­teit in de regio, maar ook nog eens een lust voor het oog. "Zeker in deze periode is het een kleur­rijke boel. Momen­teel is het veel geel wat je ziet, over een paar weken wordt het paars en een week of twee later zie je veel klap­rozen en is het geheel een stuk roder. Ik vermoed dat tijdens de excursie op dinsdag 13 augustus het met name paars zal zijn.", aldus Hans.

Excur­sies

De excur­sies vinden plaats op maandag 5 augustus bij Mts. Osinga in Marrum (Wester­nij­kerk 31), dinsdag 13 augustus bij Mts. Anema in Nes (Nijewei 14),  woensdag 21 augustus V.o.f. Binn'ndieks in Holwerd (Grândyk 5) en donderdag 29 augustus bij Mts. Kroodsma in Engwierum (akker ter hoogte van Fjellings­reed 10).

De excur­sies zijn voor iedereen (dus ook als je niet in één van de boven­ge­noemde dorpen woont) gratis toegan­ke­lijk, kinderen zijn ook van harte welkom. Alle excur­sies beginnen om 20:00 uur.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.waadrane.frl !

Foto & tekst: © Agra­risch Collec­tief Waadrâne