Lauwersland Online - Maximale vrijheid openingstijden winkels in Het Hogeland

vrijdag 29 maart 2019

Maxi­male vrij­heid openings­tijden winkels in Het Hogeland

Burge­meester en wethou­ders van de gemeente Het Hoge­land gaan de raad voor­stellen een nieuwe "veror­de­ning winkel­tijden" vast te stellen. Het college kiest daarin voor een alge­mene vrij­stel­ling van de Winkel­tij­denwet in de nieuwe gemeente. Dat bete­kent dat alle soorten winkels in de hele gemeente het Hoge­land op zon- en feest­dagen hun eigen openings­tijden mogen bepalen.

Een van de belang­rijkste argu­menten voor het college is de visie "Ruimte!". Daarin wordt ruimte gegeven aan inwo­ners én onder­ne­mers om hun leven vorm te geven zoals zij dat zelf willen en econo­mi­sche kansen te benutten, zonder veel regels.

Daar­naast gaf het geraad­pleegde Onder­ne­mers­plat­form Het Hoge­land aan graag een zo groot moge­lijke vrij­heid voor de onder­ne­mers te willen bij het kiezen van openings­tijden. Boven­dien zijn ruime openings­tijden belang­rijk voor de toeris­ti­sche sector.

De raad neemt op 24 april een defi­ni­tief besluit. De veror­de­ning treedt rond eind april of begin mei 2019 in werking.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.hethogeland.nl !

Foto: Winkel­cen­trum Obergon in Winsum | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland