Lauwersland Online - Mobiel Slachthuis verlengstuk traditionele slachterij

dinsdag 8 januari 2019

Mobiel Slacht­huis verleng­stuk tradi­ti­o­nele slachterij

Slacht­huis Dokkum B.V. intro­du­ceert vanaf deze maand: Mobiel Slacht­huis. Een inno­va­tief antwoord op de lang onbe­ant­woorde vraag op hoe te handelen met dieren die wél slacht­waardig zijn maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden. 

"We worden dage­lijks gecon­fron­teerd met deze vraag.", aldus Henk Visser, eige­naar van Slacht­huis Dokkum B.V. en oprichter van Mobiel Slacht­huis. "De koe is slacht­waardig maar mag niet vervoerd worden vanwege immo­bi­li­teit. In veel voor­ko­mende gevallen zal het dier worden afge­voerd en vernietigd."

Mobiel Slacht­huis biedt als verleng­stuk van de tradi­ti­o­nele slach­terij de oplos­sing. Koeien worden levend gekeurd door de dieren­arts en op locatie verdoofd/geschoten en verbloed in de auto om vervol­gens te worden getrans­por­teerd naar de slach­terij in Dokkum. Het mobiele slacht­huis is daar­naast inzet­baar bij dieren die altijd in de vrije natuur hebben geleefd. Vervoer van koeien vanuit een natuur­ge­bied levert veel stress op voor de dieren. Met het mobiele slacht­huis kan de koe in de natuur­lijk omge­ving verdoofd/geschoten en verbloed worden.

Zes jaar voorbereiding

Mobiel Slacht­huis is gestart met een pilot afge­lopen december. Deze maand (januari 2019) volgt de offi­ciële lance­ring van het concept. Henk Visser: "Als het succesvol is in het noorden, dan willen we het uitrollen in heel Nederland."

Zes jaar lang duurde de voor­be­rei­ding op wat nu in uitvoe­ring wordt gebracht. Van het presen­teren van de eerste plannen tot het regelen van certi­fi­ce­ring, forma­li­teiten en de prak­ti­sche invul­ling: Henk Visser deed het vanuit een passie voor vlees.

"Dit is geen hobby, het is een over­tui­ging. Goed, verant­woord en gezond eten produ­ceren is ons dage­lijkse werk. Inno­vatie ligt daarbij in de aard van ons bestaan.", aldus Henk Visser. "Dieren­wel­zijn staat altijd voorop. Een dier levend of niet levend vervoeren, daar waar dat nodig is; het lijkt een klein verschil, maar is een grote stap voor­waarts voor het dieren­wel­zijn in Nederland."

Alle infor­matie en de volle­dige werk­wijze van Mobiel Slacht­huis is te vinden op www.mobielslachthuis.nl !

Foto: Mobiel Slacht­huis | © Slacht­huis Dokkum B.V.
Tekst: © Thea Van der Schaaf