Lauwersland Online - Molenrij wil historische lantaarnpalen aan de Haven

vrijdag 3 mei 2019

Molenrij wil histo­ri­sche lantaarn­palen aan de Haven

De bewo­ners van de Haven in Molenrij en het bestuur van Dorps­be­langen Rieg hebben het initi­a­tief genomen om de Haven te willen voor­zien van histo­ri­sche lantaarnpalen. 

Omdat het kleine dorp bij Kloos­ter­buren een haven had, was het een belang­rijke handels­plaats. Ook stond De Marne Mosterd­fa­briek er.

In de jaren '80 van de vorige eeuw heeft de toen­ma­lige gemeente Kloos­ter­buren met inzet van Dorps­be­langen Molenrij de verpau­perde haven geheel gere­con­stru­eerd en voor­zien van - in die tijd hyper­mo­derne - lantaarn­palen. De huidige inwo­ners van De Haven in Molenrij zijn zich bewust van de rijke historie van hun dorp en vinden de huidige lantaarn­palen alles behalve passend in een histo­risch straatbeeld.

Inmid­dels is er overleg met de gemeente Het Hoge­land. Het grote probleem in een kleine gemeen­schap als Molenrij is de finan­cie­ring en daarom is onlangs een subsidie aange­vraagd. Binnen niet al te lange tijd hoopt het bestuur een posi­tieve reactie te krijgen zodat de wens in vervul­ling kan gaan.

Door het vervangen van de lantaarn­palen door histo­ri­sche exem­plaren zal de Haven een enorme upgrade krijgen.

Foto: De Haven in Molenrij | © Anneke de Hoop