Lauwersland Online - Na Bonifatius verovert Titus de kapel in Dokkum

maandag 21 januari 2019

Na Boni­fa­tius vero­vert Titus de kapel in Dokkum

DOKKUM - Na het grote succes van Boni­fa­tius de Musical komt er dit jaar een nieuw thea­ter­spek­takel naar de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum: "TITUS". Het is voor het eerst dat er een profes­si­o­neel muziek­the­a­ter­spek­takel wordt opge­voerd over het bewogen leven van Titus Brandsma (1881-1942): een Friese boeren­zoon, pater, jour­na­list en professor. Inter­na­ti­o­naal bekend door zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog.

TITUS wordt volgens produ­cent Sjoek Nutma een indruk­wek­kende thea­ter­voor­stel­ling: aanspre­kend voor een breed publiek met schit­te­rende afwis­se­ling in dans en muziek­stijlen - van klas­siek tot rock. De unieke locatie maakt de voor­stel­ling tot een onver­ge­te­lijke erva­ring. Vooral als je weet dat de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum dankzij Titus Brandsma tot stand is gekomen.

Herken­baar verhaal

Het script is geschreven door Bouke Oldenhof, bekend van produc­ties als Abe Lenstra, Marijke Muoi en de Storm­ruiter. De rode draad in de voor­stel­ling is een herken­baar thema: leven tussen stilte en stress. Evenals de actieve mysticus Titus zoeken mensen vandaag de dag in een onrus­tige tijd naar inner­lijke zeker­heid tegen­over de druk van werk en (sociale) media. De thea­ter­voor­stel­ling vertelt over Titus' keuzes in zijn leven: met open oog, maar ook koppig en vasthoudend.

Oorlogs­slacht­offer

De cast is een mix van Neder­landse en Friese profes­si­o­nals, gecom­bi­neerd met semi profes­si­o­nele acteurs, zangers en dansers. Op dinsdag 22 januari presen­teert het bestuur van Stich­ting 754 de cast, de band en de crew van TITUS. Deze datum is niet voor niets gekozen. In Dokkum vindt op 22 januari jaar­lijks de herden­king plaats van de 20 mannen die hier in de Tweede Wereld­oorlog zijn omge­bracht door de Duit­sers. Ook Titus Brandsma werd slacht­offer van de oorlog.

De voor­stel­ling TITUS is te zien van 31 mei tot en met 10 juni 2019 in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum. Kaarten zijn vanaf nu verkrijg­baar via www.titus2019.nl.

Foto: Titus | © Archief- en Docu­men­ta­tie­cen­trum RK Friesland
Tekst: © Klasina van der Werf