Lauwersland Online - Nibud: Kinderen nonchalanter met pinnen en pincode

maandag 7 januari 2019

Nibud: Kinderen noncha­lanter met pinnen en pincode

Meer kinderen pinnen zelf­standig, maar gaan minder veilig met hun pincode om dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit het Kinder­on­der­zoek 2018 van het Nati­o­naal Insti­tuut voor Budget­voor­lich­ting (Nibud). Zo is het percen­tage kinderen vanaf 10 jaar dat zelf­standig pint, gestegen van 17 naar 31 procent, maar het percen­tage dat de pincode uit het hoofd kent, is met 16 procent gedaald. Ouders weten boven­dien minder zeker of hun kind veilig pint. In 2013 wist nog 90 procent van hen dat niemand kon meekijken als hun kind pinde, nu is dat 72 procent. Het Nibud vindt dit een zorg­wek­kende ontwik­ke­ling. Veilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voor­komen van finan­ciële problemen.

Leren pinnen

Van de kinderen van 10 jaar en ouder heeft drie kwart een bank­re­ke­ning. Bijna de helft van hen heeft geen pinpas, van de andere helft heeft bijna 40 procent de pas geac­ti­veerd. De belang­rijkste reden van ouders om kinderen niet te laten pinnen, is dat ze nog te jong zijn. Het Nibud vindt het belang­rijk dat kinderen vanaf 10 jaar gaan leren pinnen omdat zij bijvoor­beeld op de middel­bare school vaak al niets meer zonder pinpas kunnen kopen. Vanaf dat moment moeten zij zelf­standig en veilig met de pas kunnen omgaan.

Digi­tale geld­zaken organiseren

16 procent van de ouders kijkt samen met hun kind naar bij- en afschrij­vingen. Bij kinderen van 10 jaar en ouder is dat meer: bijna een kwart. Slechts 9 procent van de 10-plus­sers houdt uit zich­zelf de afschrij­vingen in de gaten. Het Nibud vindt het belang­rijk dat kinderen leren dat het kijken naar bij- en afschrij­vingen hoort bij het hebben van een bank­re­ke­ning. "Het helpt hen bij het leren over­zicht te houden over hun inkom­sten en uitgaven, iets wat onmis­baar is voor het in balans houden van je finan­ciën. Hier ligt primair een rol voor de ouders en kunnen banken hen helpen door de gege­vens voor kinderen toegan­ke­lijker te maken.", zegt Nibud-direc­teur Arjan Vlie­gent­hart. Nu hebben kinderen tussen 10 en 12 jaar nog weinig moge­lijk­heden om hun saldo online te checken.

Zakgeld

Net als in 2013 krijgt ook nu een derde van de kinderen geen zakgeld. Eén van de belang­rijkste redenen om geen zakgeld te geven, is dat het kind geen eigen geld nodig heeft. Zakgeld kan voor kinderen echter een van de manieren zijn om zich spelen­der­wijs bewust te worden van de waarde van geld. Bijna 1 op de 10 ouders zegt geen geld te hebben om zakgeld te geven. Bij de kinderen van 10 jaar en ouder is dat bijna een vijfde.

Sparen

In het Kinder­on­der­zoek ziet het Nibud dat kinderen van ouders die sparen belang­rijk vinden vaker sparen dan kinderen met ouders die dat niet belang­rijk vinden (62 tegen 52 procent). Kinderen die wel eens betaalde klusjes doen, maken vaker een spaar­plan. Ruim een kwart van de ouders heeft nog nooit over het maken van een spaar­plan nage­dacht, vijf jaar geleden was dat nog een vijfde. Als onder­deel van de finan­ciële opvoe­ding is het belang­rijk dat kinderen leren dat het nodig is om geld opzij te zetten om grotere of onver­wachte uitgaven te kunnen betalen.

Afspraken over telefoon

In 2018 maken ouders eerder afspraken over wat het wel en niet mag doen met de tele­foon dan over de kosten die aan het gebruik verbonden zijn. Kinderen hebben vaker dan in 2013 een abon­ne­ment in plaats van een prepaid kaart. 85 procent van de ouders neemt de kosten van het abon­ne­ment voor hun reke­ning. 35 procent van de kinderen heeft een mobiele tele­foon, onder 10-plus­sers is dat bijna het dubbele: 66 procent. De mobiele tele­foon is voor ouders een mooi gespreks­on­der­werp om kinderen te leren dat het nodig is om geld achter de hand te hebben voor het repa­reren of vervangen van onmis­bare gebruiksvoorwerpen.

Niet met geld bezig

Het Nibud ziet dat een vijfde van de 10-plus­sers nog hele­maal niet bezig is met geld. Dat is meer dan in 2013, toen was dat 16 procent. Onder­zoek wijst echter keer op keer uit dat kinderen die van hun ouders leren hoe ze goed met geld om kunnen gaan, als volwas­sene minder kans op finan­ciële problemen hebben. Goed met geld omgaan vraagt van consu­menten dat zij even­eens uit de voeten kunnen met de alsmaar veran­de­rende tech­no­lo­gi­sche toepas­singen. "Ook als het gaat om finan­ciële opvoe­ding, wordt op dat gebied een groot beroep op de ouders gedaan.", aldus Vliegenthart.

Achter­grond bij het onderzoek

Het Nibud Kinder­on­der­zoek 2018 is moge­lijk gemaakt door SNS. Er zijn 1.492 ouders van kinderen van 5 jaar of ouder onder­vraagd over het finan­ciële gedrag en de finan­ciële situ­atie van hun kind. Wanneer ouders meer­dere kinderen op de basis­school hadden, moesten ze de vragen voor één kind beant­woorden. Deel­ne­mers aan het onder­zoek zijn afkom­stig uit een panel van Research Now SSI en hebben tussen 11 en 20 september 2018 de vragen online beantwoord.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.nibud.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Nibud