Lauwersland Online - Nieuw seizoen Landgoed Verhildersum in Leens van start op zaterdag 30 maart

donderdag 21 maart 2019

Nieuw seizoen Land­goed Verhil­dersum in Leens van start op zaterdag 30 maart

Edzard, heer van Leens

Op zaterdag 30 maart opent Land­goed Verhil­dersum in Leens weer haar deuren voor een nieuw seizoen. Er is de afge­lopen winter­pe­riode hard gewerkt door mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers. Alles heeft een grote schoon­maak­beurt gehad en er zijn nieuwe expo­si­ties samengesteld. 

In het Koest­huis is dit seizoen de expo­sitie "Edzard, heer van Leens" te bezich­tigen. In de Muse­um­boer­derij is er aandacht voor de kinderen van de borg, de boer en de arbeider in de expo­sitie "Spelen met…". 

Boven­dien zijn er een aantal bijzon­dere films te zien die meer licht werpen op het leven en werken in het heden en verleden op Verhildersum.

Edzard, heer van Leens

In 2017 heeft Land­goed Verhil­dersum het portret van Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh via crowd­fun­ding en met behulp van Vere­ni­ging Rembrandt kunnen aankopen. Na een gron­dige restau­ratie in 2018 is Edzard na een afwe­zig­heid van honderden jaren terug­ge­keerd op het stam­slot van de familie in Leens.

Drie schil­de­rijen, één familie, één schilder

In de tentoon­stel­ling wordt onder andere uitleg gegeven over deze restau­ratie. Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh, geboren in 1657, werd na het over­lijden van zijn vader Allard "Heer van Verhil­dersum en Leens". Hij was toen 16 jaar. Het fami­lie­por­tret van het hele gezin van vader Allard Tjarda van Star­ken­borgh en moeder Gratia Susanna Clant van Schelt­kema Nijen­stein hangt in de grote zaal van de borg Verhil­dersum. Dit grote schil­derij is rond 1670 geschil­derd door Martinus van Greven­broeck, die ook dit pas terug­ge­vonden portret van Edzard heeft gemaakt. Ook het portret van drie van Edzards zussen, tevens geschil­derd door Van Greven­broeck, is te zien in het Koets­huis. De film in de expo­sitie vertelt u meer over dit gezin op het grote familieportret.

Edzard stamde uit een belang­rijke familie en was een belang­rijk man. Hij was niet alleen borg­heer en Heer van Leens, maar maakte ook carrière in het leger. Hij werd kapi­tein van de infan­terie, later majoor-gene­raal van de cava­lerie en uitein­de­lijk comman­dant van Coevorden. Door te trouwen met een dochter uit een rijke en invloed­rijke familie, werd zijn invloed en vermogen uitgebreid.

Edzard en zijn tweede vrouw Anna Habina Lewe van Middel­stum lieten de borg verbouwen hele­maal in de stijl en naar de mode van de zeven­tiende eeuw. Hieraan herin­neren nog verschil­lende elementen op Verhil­dersum, zoals het alli­an­tie­wapen boven de voor­deur. Anna Habina gaf later opdracht voor de bouw van het beroemde Hins­zorgel in de Petrus­kerk in Leens.

Lauwersland Online - Nieuw seizoen Landgoed Verhildersum in Leens van start op zaterdag 30 maart

Vleer­muizen

In het Koets­huis is naast de expo­sitie "Edzard, heer van Leens" ook aandacht voor de huidige bewo­ners van de borg, name­lijk de vleer­muizen. Middels een film kunt u kennis­maken met de bijzon­dere leef­we­reld van de verschil­lende vleer­mui­zen­soorten die op Verhil­dersum verblijven.

Bijzon­dere serviezen

Zoals gewoon­lijk worden in de borg ieder jaar veran­de­ringen door­ge­voerd. Dit jaar is de eetka­mer­tafel gedekt met het pas verkregen Boch-servies. Dit mooie wit-blauwe servies is acht­tiende-eeuws en afkom­stig van buiten­huis De Tempel.

Ook het pas verworven empire buffet met prachtig marqueterie/inlegwerk, afkom­stig van de nazaten Tjarda van Star­ken­borgh, heeft een plaats gekregen in de eetkamer.

Muse­um­boer­derij

In de Muse­um­boer­derij is de expo­sitie "Spelen met…" te bezich­tigen. Ontdek de wereld van de kinderen die in de negen­tiende eeuw op het land­goed gewoond hebben. Ook is hier een gedeelte van de textiel­col­lectie van Verhil­dersum tentoon­ge­steld. Prach­tige caraco jakken (vrouwen jakken met een schootje, van sits, bedrukte katoen of zijde) uit de tweede helft van de acht­tiende eeuw, maar ook een bruids­japon uit 1823 en natuur­lijk histo­ri­sche kinderkleding.

In de land­bouw­schuur ervaart u het boeren­be­drijf rond 1850, met extra aandacht voor de smid, de stel­maker en de Arend­ploeg. In een korte film over het ploegen anno 1850 komen de verschillen tussen de Groninger voet­ploeg en de Arend­ploeg duide­lijk naar voren. Over de bouw­ge­schie­denis van de borg is nu een prach­tige film te bewon­deren in de Muse­um­boer­derij. Stap terug in de tijd en ervaar de ontwik­ke­lingen door de eeuwen heen. Van impo­sante borg tot landhuis.

Klaar voor de toekomst

Naast dit "binnen gebeuren" is ook in het buiten­ge­bied hard gewerkt. Rondom de borg zijn de singels gedund, zieke bomen en opslag verwij­derd, nieuwe bruggen geplaatst en paden verbreed en voor­zien van nieuwe schelpen. Zo is het land­goed weer klaar voor de toekomst.

Land­goed Verhildersum

Op Land­goed Verhil­dersum in Leens kunt u terecht voor een mooi dagje uit, voor jong en oud. Er worden gedu­rende het seizoen allerlei acti­vi­teiten en evene­menten geor­ga­ni­seerd. Het eerste evene­ment voor jong (en oud) is het paasei­tjes zoeken op Tweede Paasdag.

Afbeel­ding: Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh
Foto: De borg Verhil­dersum | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Land­goed Verhildersum

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens

Het land­goed is open van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur.

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !