maandag 25 maart 2019

Nieuwe fase De Blink in Uithuizen: strem­ming van de Snik

De werk­zaam­heden aan De Blink in het centrum van Uithuizen gaan een nieuwe fase in: vanaf 1 april start aannemer Avitec Infra & Milieu (voor­heen Hoornstra) met voor­be­rei­dende werk­zaam­heden bij de brug de Snik. Dit bete­kent dat de Snik vanaf 1 april ter plaatse van het Boter­diep gestremd wordt. De huidige duiker­brug wordt gesloopt en er wordt een nieuwe vaste brug gebouwd. Gemo­to­ri­seerd verkeer wordt omge­leid met borden en voor fiets- en voet­gan­gers wordt er een tijde­lijke brug over het Boter­diep aange­legd. De werk­zaam­heden duren tot medio november 2019.

De acti­vi­teiten omvatten het aanleggen van riole­ring en het afdammen van de werk­lo­catie. Vervol­gens wordt gestart met de sloop van de huidige duiker­brug en met de aanleg van de nieuwe brug over het Boterdiep.

Tijdens de aanleg van de brug vinden de volgende werk­zaam­heden plaats:
• Er worden damwanden geplaatst en verankerd.
• Op de damwanden wordt metsel­werk aangebracht.
• Op het metsel­werk komt een afdek­king van natuursteen.
• Er worden funde­rings­palen en land­hoofden voor het brugdek geplaatst en het brugdek wordt aangebracht.
• Op de brug komt asfalt en een voetpad.

In verband met bestra­tings­werk­zaam­heden wordt ook de Zuider­straat ter hoogte van de Brou­we­rijstraat gestremd en wel van 15 april tot 17 mei. De winkels blijven wel bereik­baar en de Havenweg kan tijde­lijk in twee rich­tingen worden gebruikt.

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.deblinkuithuizen.nl en www.hethogeland.nl !

Foto: Zicht op de Zuider­straat in Uithuizen | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Illu­stratie & tekst: © Gemeente Het Hogeland