Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759

dinsdag 24 september 2019

Onderzoekthema’s agro­food voor kennis­kringen Fjildlab gezocht

Het Fjildlab is het veld­la­bo­ra­to­rium voor het versterken van de circu­laire economie en een duur­zame land­bouw­sector in de regio Noord­oost-Fries­land. Hier­voor gaan de samen­wer­kings­part­ners van het Fjildlab aan de slag met inno­va­tieve oplos­singen en nieuwe busi­ness­mo­dellen voor de agra­ri­sche sector met als resul­taat een volhoud­baar systeem voor de boeren in deze regio.

Voor de uitvoe­ring van projecten zijn per thema kennis­kringen samen­ge­steld met agra­riërs uit de regio, verte­gen­woor­di­gers van markt­par­tijen, over­heden, kennis- en onder­wijs­in­stel­lingen. In oktober komen deze kennis­kringen weer bijeen. Zij gaan aan de slag met de uitwer­king van projec­ti­deeën. Alle agra­riërs en onder­ne­mers in de regio Noord­oost-Fries­land zijn van harte uitge­no­digd ideeën (uit de prak­tijk) bij een kennis­kring in te brengen. Neem hier­voor contact op met Durk Durksz, project­leider Fjildlab: durk.durksz@fjildlab.nl of 06 - 2245 2855.

Naar verwach­ting starten de eerste projecten dit najaar. Het gaat om de volgende thema’s:

Natuur en Landschap

Natuur, biodi­ver­si­teit, land­schap en recre­a­tieve sector inzetten voor nieuwe producten en dien­sten bijvoor­beeld: verdien­mo­dellen voor stimu­leren van biodi­ver­si­teit, streek­pro­ducten  en acti­vi­teiten die passen in deze regio.

Gezonde bodem

Als basis voor de circu­laire economie bijvoor­beeld productie en toepas­sing van Bokashi en het benutten van mest om bodem­leven te stimuleren.

Water en landbouw

Verwaarden van blauwe en groene ecosys­teem­dien­sten, bijvoor­beeld onder­zoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkom­stig van deze teelten.

Duur­zame energie

Regi­o­naal gepro­du­ceerde en afge­zette duur­zame energie bijvoor­beeld: opzetten ener­gie­co­ö­pe­ra­ties, boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonne­pa­nelen en/of kleine windmolens.

Mest

Regi­o­naal verwerken van mest zoals bijvoor­beeld het scheiden van urine en feces in stal o.a. koe-toilet. Toevoeg­mid­delen, mest opwaar­deren (tot bijvoor­beeld t-shirts) en mestkwaliteit.

Voer

Rest­stromen verwaarden door het sluiten van de eiwit- en mine­ra­len­be­hoefte en o.a. rant­soen­aan­pas­singen: minder maïs, vari­a­ties in gras en lokaal gras­drogen, regi­o­nale grond­stoffen en samen­wer­king met de akker­bouw en het telen van alter­na­tieve gewassen zoals bijvoor­beeld winterbonen.

Miti­gatie en adap­tatie aan verzilting

Zilte producten en dien­sten ontwik­kelen, bijvoor­beeld: onder­zoek naar miti­gatie van verzil­ting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en markt­ont­wik­ke­ling van zilte gewassen.

Voeding

Gezond, regi­o­naal en func­ti­o­neel voedsel produ­ceren, bijvoor­beeld projecten rondom lokaal gepro­du­ceerd voedsel.

Open struc­tuur Fjildlab

Fjildlab werkt met een open struc­tuur die nieuwe deel­ne­mers en nieuwe projecten uitno­digt om mee te doen. In Fjildlab zijn al veel van de rele­vante agra­ri­sche netwerken betrokken, inclu­sief Collec­tief Waad­râne en vere­ni­ging Noard­like Fryske Wâlden die in totaal meer dan 1.000 agra­ri­sche onder­ne­mers in zowel de veeteelt en akker­bouw actief verte­gen­woor­digen, MKB bedrijven (o.a. Onder­ne­mers Fede­ratie Noord­oost-Fries­land) en het Kennis- en Inno­vatie Huis (KEI). Hier­naast zijn de gemeenten Noar­deast-Fryslân, Tytsjerk­ster­a­diel, Acht­kars­pelen, Dantu­ma­diel  (vere­nigd in ANNO), Smal­lin­ger­land, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschil­lende kennis­in­sti­tuten (o.a. SPNA, Hoge­school Van Hall Laren­stein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijks­uni­ver­si­teit Groningen en Wage­ningen Univer­sity) aangesloten.

De Regio Deal Noordoost-Fryslân

Het Fjildlab is onder­deel van de Regio Deal Noord­oost-Fries­land. Onlangs heeft minister Schouten via een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regio deal van start gaat. De regio deal richt zich op inno­vatie in de vier sterkste sectoren van de regio: agro­food, metaal­tech­niek, bouw­nij­ver­heid en toerisme & recre­atie. Om de ambitie voor agro­food te kunnen reali­seren, werken over­heden, instel­lingen en onder­ne­mers samen binnen het Fjildlab.

Initi­a­tief­ne­mers Fjildlab

Het Fjildlab Noord­oost-Fryslân is een initi­a­tief van collec­tief Waad­râne, de vere­ni­ging Noard­like Fryske Wâlden, Hoge­school Van Hall Laren­stein, Onder­ne­mers Fede­ratie Noord­oost-Fries­land en Netwerk Noord­oost (ANNO).

Bezoek voor meer infor­matie de website www.fjildlab.nl !

Tekst: © Fjildlab
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet