vrijdag 19 april 2019

Presen­tatie kinder­boek "Adriaan zijn molen"

Op woensdag 17 april werd in de Bibli­o­theek van Dokkum het kinder­boek "Adriaan zijn molen" gepre­sen­teerd. Dit hand­zame leer-, lees- en voor­lees­boek met de avon­tuur­lijke bele­ve­nissen van een jongetje (Adriaan) samen met zijn vrien­din­netje (Marieke) is geschreven door Karel Jongsma, tevens vrij­willig mole­naar van molen Zelden­rust. Het is gemaakt op initi­a­tief van Stich­ting Monu­men­ten­be­houd Donge­ra­deel. De prach­tige illu­stra­ties zijn allen hand­ge­maakt door Loes van der Til.

Na een korte intro­ductie door Henni van Asten mocht de heer Jongsma het eerste exem­plaar van zijn kinder­boek over­han­digen aan wethouder Pytsje de Graaf. Zij las vervol­gens een stukje voor aan de aanwe­zige kinderen die met volle aandacht luis­terden in een muis­stille zaal. Er was koffie, thee, fris, paasei­tjes (voor de kinderen) en tulband­koek. De inwen­dige mens werd dus goed verzorgd door de mede­wer­kers van de bibli­o­theek. Het was voor alle aanwe­zigen een gezel­lige, fees­te­lijke middag met een kinder­boek dat ruime aandacht verdient.

"Kinderen vinden het leuk om op deze manier kennis te maken met molens, een belang­rijk onder­deel van ons cultuur­his­to­risch erfgoed, dat mag niet verloren gaan.", aldus Karel Jongsma. "Ik vond het prachtig om dit verhaal over molens in een lijn te gieten die past bij de bele­vings­we­reld en door de ogen van een kind. Er zitten waar­ge­beurde elementen in maar ik kon ook mijn fantasie de vrije loop laten. Vanuit mijn vak als mole­naar vind ik het natuur­lijk extra belang­rijk om kinderen kennis te laten maken met onze bijzon­dere molens."

Loes van der Til liet enthou­siast aan alle aanwe­zigen zien hoe haar teke­ningen tot stand waren gekomen. Door gebruik te maken van gemengde tech­nieken, onder andere met potlood en pastel­k­rijt, kon ze elke teke­ning mooi in lagen opbouwen en de juiste sfeer van het boek mee creëren: "Het was geweldig om samen met Karel dit educa­tieve boek te maken!" Wethouder De Graaf tot slot: "Ik fyn it in prach­tich boekje! It is hiel learsum en tige nijs­g­jir­rich foar bern fan 6 tot 12 jier. It ferhaal pákte se echt murk ik wol. Se fine molens dy’t noch yn wurking binne faak al hiel ynte­res­sant en yndruk­wek­kend, no kinne se ek noch op boart­like manier in protte leare troch ‘Adriaan en zijn molen’. En…litte wy it geheim dy’tst yn it boekje fine kinst net ferjitte!"

De totstand­ko­ming van dit bijzon­dere kinder­boek werd mede moge­lijk gemaakt door de spon­so­ring van een viertal betrokken bedrijven: Bouw­be­drijf Van der Werff uit Dokkum, Bouw­be­drijf Dijkstra De Graaf uit Engwierum, De Molen­ma­kers uit Tzum­marum en Bijlstra Instal­la­ties uit Dokkum. Het boek is gele­verd door ZieZo Print uit Dokkum en is onder andere te koop via molen Zelden­rust en naar verwach­ting binnen­kort bij boek­handel Van der Velde en op Eson­stad. Het is ook online te bestellen via Stich­ting Monu­men­ten­be­houd Dongeradeel.

Foto: © Bote Sape Schoorstra
Tekst: © Tineke Admiraal