Lauwersland Online - Provincie Groningen trekt 3 miljoen euro uit voor programma digitale veiligheid

dinsdag 29 januari 2019

Provincie Groningen trekt 3 miljoen euro uit voor programma digi­tale veiligheid

De provincie Groningen start samen met noor­de­lijke onder­wijs­in­stel­lingen en bedrijven het programma Cyber­se­cu­rity Noord-Neder­land. Dit programma heeft als doel het bedrijfs­leven beter te beschermen tegen cyber­aan­vallen en daarmee de samen­le­ving veiliger te maken. Verder moet het programma de inno­vatie in het Noorden stimu­leren en zorgen voor meer werk­ge­le­gen­heid. Het programma gaat vier jaar duren en kost ruim 6 miljoen euro. De provincie draagt hier ruim 3 miljoen euro aan bij.

Onder­zoek naar veiligheid

Noord-Neder­land heeft een belang­rijke positie in de digi­tale economie in Neder­land en daar­buiten. De provincie, kennis- en onder­wijs­in­stel­lingen en het bedrijfs­leven willen deze positie verder versterken. Met de toene­mende digi­ta­li­se­ring van de samen­le­ving is het belang­rijk dat onder­wijs­in­stel­lingen en bedrijven ook hun kennis van digi­tale veilig­heid verder ontwik­kelen. Crimi­nelen maken ook steeds meer gebruik van internet. Daarom wordt binnen het programma onder­zoek gedaan naar inter­net­vei­lig­heid en nieuwe oplei­dingen (mbo, hbo en wo) op dit gebied ontwik­keld. Ook komt er een nieuwe leer­stoel aan de facul­teit Rechts­ge­leerd­heid van de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen. Naar schat­ting vier­dui­zend mbo-, hbo- en wo-studenten worden de komende jaren geschoold in inter­net­vei­lig­heid. Bedrijven en kennis­in­stel­lingen gaan vervol­gens naar verwach­ting 10 miljoen inves­teren in onder­zoek en ontwik­ke­ling op dit gebied.

Digi­taal veilige producten

Onder­ne­mers kunnen deze nieuwe kennis gebruiken om nieuwe, digi­taal veilige producten en dien­sten te ontwik­kelen. Het programma gaat ook profes­si­o­nele onder­steu­ning bieden om bedrijven beter te beschermen tegen cyber­aan­vallen. Ook komt er een plek waar bedrijven nieuwe producten uitvoerig kunnen testen, zodat ze veilig zijn als ze op de markt komen. Naar verwach­ting levert het programma meer dan vijf­hon­derd nieuwe banen op bij bedrijven op het gebied van internetveiligheid.

Koploper

Het programma past binnen de doel­stel­ling van de provincie om voorop te lopen in de digi­ta­li­se­ring. Het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat (EZK) beschouwt de provincie Groningen als koploper op het gebied van digi­tale economie en -veilig­heid. Zo inves­teert de provincie in de aanleg van snelle inter­net­ver­bin­dingen voor alle inwo­ners en werken we samen met het minis­terie van EZK en onder­wijs­in­stel­lingen om kleine onder­ne­mers te helpen meer producten online te verkopen.

Tekst: © Provincie Groningen