Lauwersland Online - Racoon schittert op Admiraliteitsdagen 2019

woensdag 20 maart 2019

Racoon schit­tert op Admi­ra­li­teits­dagen 2019

Eerste artiest hoofd­po­dium de Zijl op spon­sor­bij­een­komst bekendgemaakt

De Zeeuwse band Racoon schit­tert op het podium van de Admi­ra­li­teits­dagen van 2019. Dat is maan­dag­avond bekend­ge­maakt tijdens een bijeen­komst van hoofd- en cospon­soren van de Admi­ra­li­teits­dagen. Op zater­dag­avond 7 september treedt Racoon op het hoofd­po­dium op de Zijl op.

De band Racoon bespeelt al sinds 1997 de lande­lijke podia en kan leunen op een lange reeks hits als Love You More, No Mercy, Brick By Brick en het Neder­lands­ta­lige Oceaan. Momen­teel doet Racoon een thea­ter­tour, zijn ze de maan­de­lijkse muzi­kale gast bij De Wereld Draait Door en wordt er gewerkt aan nieuwe muziek. Het meest recente studio-album Look Ahead and See the Distance verscheen eind 2017. Ze ontvingen voor zowel dat album als voor de daarvan afkom­stige singel Almost Made It eind november een gouden plaat.

Al zo lang de Admi­ra­li­teits­dagen als evene­ment groeit, groeit het aantal spon­soren mee. Dankzij de inzet van een actieve spon­sor­com­missie en de betrok­ken­heid van veel bedrijven en onder­ne­mers uit de hele omge­ving, verloopt de spon­so­ring voor dit jaar vlot. Voor­zitter Jan Michiel van der Gang daar­over: "We begonnen in 2010 met een budget van € 5.000,- en een klein groepje mensen dat met elkaar een goed feest orga­ni­seerde. Zonder het funda­ment van betrokken onder­ne­mers en bedrijven zou het evene­ment zoals we het in de huidige vorm kennen hier niet moge­lijk zijn. Dankzij spon­so­ring en de vrij­wil­lige inzet van de nodige profes­si­o­nals kunnen we lande­lijk bekende artiesten op de podia presen­teren, vier dagen vullen met een breed acti­vi­tei­ten­pro­gramma dat voor iedereen aantrek­ke­lijk is, en alles gratis toegan­ke­lijk houden. We beseffen dat we iets unieks in handen hebben en daar zijn wij als orga­ni­satie enorm trots op."

Het optreden van Racoon op de Admi­ra­li­teits­dagen is onder­deel van het muziek­pro­gramma dat verdeeld is over vier dagen en verschil­lende klei­nere en grote podia op het mari­tieme festival. Naast het muziek­pro­gramma bestaan de Admi­ra­li­teits­dagen uit een food­fes­tival, histo­risch straat­the­ater, bijzon­dere schepen en spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten. Het volle­dige programma voor 5, 6, 7 en 8 september wordt de komende maanden bekend­ge­maakt. In 2018 kwam een record­aantal van 85.000 bezoe­kers op het evene­ment af.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Racoon
Tekst: © Admiraliteitsdagen