Lauwersland Online - Secretaris Generaal Schurink: Dit drukt je met de neus op de feiten"

vrijdag 12 april 2019

Secre­taris Gene­raal Schu­rink: "Dit drukt je met de neus op de feiten"

Secre­taris Gene­raal Maarten Schu­rink van het Minis­terie van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­zaken heeft op vrijdag 12 april een bezoek gebracht aan de gemeente Het Hoge­land. Hij verving minister Kajsa Ollongren die in maart door burge­meester Henk Jan Boling een uitno­di­ging ontving om kennis te maken met de gemeente. De bewinds­vrouw bleek op korte termijn verhin­derd. Schu­rink werd verge­zeld door ambte­naren die "Groningen" in porte­feuille hebben.

In Usquert en Zande­weer sprak hij met gezinnen die gedu­peerd zijn door de aard­be­vingen en een gebrek­kige scha­de­af­han­de­ling. Schu­rink toonde zich onder de indruk van de erva­ringen van de Gronin­gers: "Je proeft toch wel wat afstand als je in Den Haag zit. Dit drukt je met de neus op de feiten."

Tijdens de lunch gaf gemeen­te­se­cre­taris Paul van Vilsteren een presen­tatie over de nieuwe gemeente Het Hoge­land. Hij ging in op orga­ni­sa­to­ri­sche aspecten en op de ambi­ties van de gemeente. Kern van zijn betoog: "Gronin­gers hebben ruimte nodig!"

Tijdens de lunch sprak Maarten Schu­rink ook met een dele­gatie van de gemeen­te­raad. Daarbij passeerden verschil­lende kwes­ties de revue. Naast de nood­za­ke­lijk verbe­te­ring van de  scha­de­af­han­de­ling werd onder meer aandacht gevraagd voor de gees­te­lijke gezond­heid van de Gronin­gers. Hoewel de GGD een plan klaar heeft liggen om daar werk van te maken, ontbreken de finan­ciën daar­voor. Ook de problemen voor de agra­ri­sche sector in relatie met de aard­be­vingen kwamen ter sprake.

De Haagse dele­gatie werd verder op de hoogte gesteld van de ambi­ties die de gemeente Het Hoge­land heeft in de verster­kings­op­gave. Die moet, werd Schu­rink voor­ge­houden, vooral klein­schalig én zicht­baar zijn. Daar­naast wordt die verster­kings­aanpak aange­grepen om het vertrouwen in de over­heid te herstellen en de inwo­ners perspec­tief en toekomst te bieden. Schu­rink onder­streepte het belang om als part­ners op te trekken bij het herstel van dat vertrouwen.

In het kantoor van woning­cor­po­ratie Wierden en Borgen in Bedum sprak Maarten Schu­rink met de direc­teur van die corpo­ratie en met de direc­teuren van woning­stich­ting De Delthe en de Stich­ting Uithuizer Woningbouw.

De woning­cor­po­ra­ties in het Groninger aard­be­vings­ge­bied hebben te maken met heel speci­fieke problemen. Door invoe­ring van de verhuur­ders­hef­fing in 2013 en de problemen die samen­hangen met de gasbe­vingen in de regio blijven inves­te­ringen in de voor­raad sociale huur­wo­ningen vrijwel achter­wege. De corpo­ra­ties voor­zien daarom in de toekomst grote problemen.

De direc­teuren bepleitten in het gesprek een uitzon­de­rings­po­sitie voor de corpo­ra­ties in het aard­be­vings­ge­bied. Daarbij zou onder meer gekeken kunnen worden naar verla­ging van de verhuur­ders­hef­fing of andere finan­ciële compen­satie. Schu­rink zei de problemen in Den Haag te zullen bespreken en komt er op terug.

Burge­meester Henk Jan Bolding van Het Hoge­land blikt tevreden terug op het bezoek: "Net als minister Wiebes afge­lopen maandag stond Maarten Schu­rink open voor de problemen waar we hier in de regio mee kampen. We kunnen niet vaak genoeg bena­drukken dat de manier waarop met gedu­peerden van aard­be­vingen wordt omge­gaan radi­caal anders moet; mense­lijker vooral. Maar we hebben ook laten zien dat we als gemeente samen met de inwo­ners kansen pakken en van nood deugd maken. De speciale positie van de woning­cor­po­ra­ties hier is indrin­gend over het voet­licht gebracht. Die horen, net als het minis­terie, ook nadruk­ke­lijk bij de part­ners die zij aan zij moeten optrekken in het verster­kings­ver­haal en het scheppen van perspectief."

Foto: Burge­meester Henk Jan Bolding over­han­digt het boek "Op verken­ning in Het Hoge­land" aan de Secre­taris Gene­raal Maarten Schu­rink van het minis­terie van BZK
Foto & tekst: © Gemeente Het Hogeland