Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Slachthuis Dokkum doet aangifte tegen medewerkers NVWA

dinsdag 24 september 2019

Slacht­huis Dokkum doet aangifte tegen mede­wer­kers NVWA

Slacht­huis Dokkum heeft bij het minis­terie van Land­bouw aangifte gedaan tegen vier mede­wer­kers van de Neder­landse Voedsel- en Waren­au­to­ri­teit (NVWA). "We voelen ons geïn­ti­mi­deerd.", zegt direc­teur-eige­naar Visser van Slacht­huis Dokkum.

De kriti­sche NVWA’ers stellen in een repor­tage van RTL die vanmorgen werd gepu­bli­ceerd dat koeien onnodig lang lijden door de werk­wijze met de Mobiele Dodings­unit (MDU). Het mobiele slacht­huis werkt met routes en schema’s en is daar­door minder snel ter plekke is om een lijdende koe te eutha­na­seren dan een dieren­arts. Boeren zouden kiezen voor het mobiele slacht­huis omdat de koe dan nog geld ople­vert terwijl een gang naar de destructie geld kost.

Visser bestrijdt die aantij­ging ten stel­ligste. "Voor de acute nood­ge­vallen is er altijd een mobiele slacht­wagen stand by.", legt hij uit. "Als de veearts van de boer een nood­slacht­ver­kla­ring afgeeft, kunnen deze dieren direct gedood en verbloed worden." Visser bena­drukt verder dat in eerste instantie de veehouder verant­woor­de­lijk is voor het dieren­wel­zijn van de koe en dat de prak­tijk uitwijst dat de boer die ook neemt.

Slacht­huis Dokkum heeft ruim twee jaar gewerkt aan de MDU, in samen­spraak met de NVWA en Wage­ningen Univer­sity. Eind vorig jaar gaf land­bouw­mi­nister Carola Schouten toestem­ming voor een proef met vier mobiele slachtauto’s in Noord-Neder­land. Tot nu zijn 1267 dieren in een van de mobiele slacht­huizen geslacht. "Gedu­rende de proef is nooit vast­ge­steld door een NVWA-dieren­arts dat een dier onnodig geleden heeft.", stelt Visser. Boven­dien is de kritiek van de mede­wer­kers hand­ha­ving opmer­ke­lijk omdat alleen koeien in de mobiele unit geslacht mogen worden na een keuring van een veearts van diezelfde NVWA. "Het gebeurt wel vaker dat de divisie hand­ha­ving en de divisie keuring van de NVWA niet op een lijn zitten.", zegt Visser. "Wij worden daar nu de dupe van en dat zijn we meer dan beu."

Mobiel Slacht­huis is een inno­va­tief antwoord op de lang onbe­ant­woorde vraag op hoe te handelen met dieren die wél gezond zijn, maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden. Koeien worden levend gekeurd door de dieren­arts, op locatie verdoofd, gedood en verbloed in de auto om vervol­gens te worden getrans­por­teerd naar de slach­terij in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie over Slacht­huis Dokkum de website www.mobielslachthuis.nl !

Foto: Koeien in een weiland | © Lauwers­land Online
Tekst: © Thea van der Schaaf
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet