Lauwersland Online - Theaterkerk Nes zorgt voor verbinding

maandag 2 december 2019

Thea­ter­kerk Nes zorgt voor verbinding

NES - Het is al weer een jaar geleden dat de Thea­ter­kerk Nes werd geopend. Direc­teur Anke Bijlsma kijkt met een posi­tief gevoel terug op het eerste seizoen. "Het was inten­sief, maar onze missie om vooral ook een sociaal-maat­schap­pe­lijk programma voor alle doel­groepen neer te zetten is geslaagd."

Mensen die de Thea­ter­kerk bezoeken vinden het alle­maal prachtig. De kerk­zaal is gere­no­veerd en geschikt gemaakt voor theater. De hore­ca­ruimte heeft een volle­dige meta­mor­fose onder­gaan waarbij de plafond­schil­de­ring van Gerrit Breteler in de smaak valt. Dorps­be­wo­ners zijn blij dat er nog steeds begra­fe­nis­plech­tig­heden gehouden kunnen worden. "Wat velen nog niet weten, is dat deze kerk ook te huur is voor gezel­schappen voor verga­de­ringen, presen­ta­ties, congressen, evene­menten of team­buil­ding en bij gele­gen­heden zoals verjaar­dagen of trou­we­rijen.", vertelt Anke.

Geva­ri­eerd programma

Het programma voor komend seizoen is ook weer divers. Net als vorig jaar zal Soli Deo Gloria uit Nes weer een bijzonder concert geven in aanloop naar kerst. Dit keer in samen­wer­king met het Popkoor van Opus 3 onder leiding van Ben Brunt en toneel­spe­lers uit de regio. Maar ook aan ouderen wordt gedacht. Op zondag 19 januari geeft auteur Anita Terpstra een lezing over haar boek "Het huis vol", een indruk­wek­kend verhaal over het grote gezin in naoor­logs Fries­land. "Voor veel ouderen zal dit een feest der herken­ning zijn. Daarom proberen we te regelen dat zij met busjes vanuit verzor­gings- en verpleeg­huizen naar de thea­ter­kerk kunnen komen."

Première

Voor volgend jaar - op zaterdag 4 januari - staat er ook een bijzon­dere première op het programma, name­lijk een optreden van de Band of Brete­lers. Voor het eerst treedt Gerrit Breteler samen met zijn zoon Hylke én schoon­zoon Durk Slager op.

Verder is de agenda van de Thea­ter­kerk Nes gevuld met een muzi­kale lezing door Aant Jelle Soep­boer over de Vikingen en het Magna Frisia in samen­wer­king met de akoes­ti­sche versie van Baldrs Draumar. Deze Middel­eeuwse avond is vooral gericht op jongeren. Daar­naast is er een Twirre-bijeen­komst voor iedereen die het belang­rijk vindt de regio biodi­vers en gezond te houden en er staat een jubi­le­um­con­cert van het flui­ten­semble van leer­lingen van muziek­school Opus 3 op het programma. Anke: "Deze kerk beschikt over de modernste thea­ter­tech­nieken met gelicht en geluid. Boven­dien kunnen wij cate­ring op maat aanbieden, maar net wat mensen willen."

Indruk­wek­kend

Het meest indruk­wek­kend vindt Anke zelf de tweede Ids de Beer lezing die voor woensdag 15 april - de Friese Bevrij­dingsdag - op het programma staat. "Dat wordt weer heel bijzonder, met een lezing van Geert Mak en Roos Derks. Laatst­ge­noemde zal vertellen hoe ze de Tweede Wereld­oorlog over­leefde, precies 75 jaar geleden."

Bezoek voor meer infor­matie de website www.theaterkerknes.nl !

Foto & tekst: © Klasina van der Werf

Thea­ter­kerk Nes

Wies­terwei 2
9143 WJ Nes