woensdag 16 januari 2019

Toekomst­plan Horn­huizen eerste dorps­visie van de gemeente Het Hogeland

Op vrijdag 18 januari zal de Vere­ni­ging Dorps­be­langen Horn­huizen tijdens de jaar­lijkse nieuw­jaars­vi­site haar dorps­visie - het Toekomst­plan Horn­huizen - presen­teren. Dit zal de eerste dorps­visie worden van een dorp in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Het Toekomst­plan Horn­huizen beslaat een periode van 10 jaar. Samen met de inwo­ners is nage­gaan hoe Horn­huizen er in de toekomst uit zou moeten zien. Ook is geïn­ven­ta­ri­seerd welke knel­punten nu op korte termijn al zouden moeten worden aange­pakt en een deel daarvan is reeds gerealiseerd.

Alle inwo­ners werden uitge­no­digd om hun wensen en opvat­tingen kenbaar te maken. Er werden een aantal discus­sie­avonden geor­ga­ni­seerd waarna er door een werk­groep een mooi boekje is samen­ge­steld waarin de resul­taten zijn beschreven.

Het Toekomst­plan Horn­huizen is gere­a­li­seerd in samen­wer­king met gemeente De Marne en Groninger Dorpen. Het eerste exem­plaar van de dorps­visie zal op vrijdag 18 januari om 20:00 in de kerk van Horn­huizen worden over­han­digd aan wethouder Mari­ëtte de Visser van de gemeente Het Hogeland.

Foto's: Horn­huizen | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Marga Fokkens

Kerk van Hornhuizen

Breweel­sterweg 1
9978 TE Hornhuizen

Datum: vrijdag 18 januari 2019
Tijd: 20:00 uur