Lauwersland Online - Vernieuwingen binnen Admiraliteitsdagen

maandag 3 juni 2019

Vernieu­wingen binnen Admiraliteitsdagen

Voor­be­rei­dingen negende editie in volle gang

De Admi­ra­li­teits­dagen start de negende offi­ciële editie met een aantal vernieu­wingen in het programma en orga­ni­satie. Vorige week donderdag werd op een infor­mele bijeen­komst de start van de voor­be­rei­dingen gevierd. Voor­zitter Jan Michiel van der Gang: "De Admi­ra­li­teits­dagen wordt een feest voor heel Noord­oost Fryslân."

Chal­lenge of the Admiraal

De grootste vernieu­wing is een nieuwe spec­ta­cu­laire start van de Admi­ra­li­teits­dagen op de donderdag. "Met de Chal­lenge of the Admi­raal wordt heel Noord­oost Fryslân uitge­daagd een span­nende route vol uitda­gingen af te leggen in en rond de binnen­stad van Dokkum. Je komt op de gekste plekken." De Chal­lenge wordt gehouden voor school­kin­deren, jeugd en volwassenen.

"De Chal­lenge is een evene­ment op zich binnen de Admi­ra­li­teits­dagen, met een eigen geld­stroom en twee grote spon­soren, De Fries­land en NAM, die zich eraan verbinden." De Chal­lenge bete­kent voor de Admi­ra­li­teits­dagen de bijdrage aan verbin­ding, leef­baar­heid en vita­li­teit van de regio. "Speciaal voor de Chal­lenge zijn de eerste food­trucks al op open op donderdag en draait het reuzenrad ook. Zo telt de volle­dige donderdag mee, een boppe­s­lach voor de Admiraliteitsdagen."

Meer historie in straattheater

Binnen de verschil­lende commis­sies vinden ieder jaar wisse­lingen plaats. Zo is er dit jaar onder andere een nieuwe front­vrouw voor het histo­risch straat­the­ater: Ruth Hane­maaijer. "Haar ambitie is om het straat­the­ater op meer­dere plekken door de stad te laten plaats­vinden, een inter­ac­tief impro­vi­sa­tie­the­ater toe te voegen en de geschie­denis breder te trekken dan alleen de Admi­ra­li­teit. Ook de historie uit de regio zal daar in naar voren komen."

Bijzon­dere schepen en eigen bier

Er is meer nieuws in de voor­be­rei­dingen op 5, 6, 7 en 8 september: de commissie voor de histo­ri­sche schepen heeft de eerste inschrij­vingen van een aantal bijzon­dere exem­plaren al weer binnen, er wordt nage­dacht om ook acti­vi­teiten op de schepen te orga­ni­seren, de spon­sor­com­missie geeft aan dat de spon­soren honger hebben naar een mooie bijdrage, de mannen van het Bier­fes­tival komt met een eigen IPA bier voor de Admi­ra­li­teits­dagen, de line-up voor beide hoofd­podia is bijna rond, de klei­nere podia krijgen een sterke invul­ling, en ook onder etens­tijd zal er muziek in de stad zijn. Goed nieuws voor de warme dagen die gaan komen: er is een Adje-ijsje in ontwik­ke­ling in samen­wer­king met Albert Heijn Dokkum & Damwâld en Bijzonder & Genieten in Surhuisterveen.

Veilig­heid onder de loep

Op zondag worden de Admi­ra­li­teits­dagen tradi­ti­o­neel afge­sloten met een optreden van Lytse Hille op de Markt. Jan Michiel: "Vorig jaar trok de zondag­middag en -avond ontzet­tend veel publiek, en ook de zater­dag­avond was een over­wel­di­gend succes op de vernieuwde Markt. Reden voor de veilig­heids­co­ör­di­nator en de gemeente om de logis­tieke en faci­li­taire processen in de stad opnieuw onder de loep te nemen."

Een gratis toegan­ke­lijk festival

Met alle vernieu­wingen komt ook de vraag of de Admi­ra­li­teits­dagen een gratis toegan­ke­lijk festival blijft weer boven­drijven. "Die vraag krijgen we ieder jaar weer en slaat de spijker op z’n kop wat betreft dat wat we niet willen. Ik ben super­trots dat we dit feest met iedereen kunnen vieren. Dankzij gratis entree, dankzij de Markol die weer vaart voor mensen met een beper­king en dankzij de uitzen­dingen via RTV NOF. Iedereen hoort erbij, dat is de kracht van de Admiraliteitsdagen."

Admi­ra­li­teits­dagen 2019

De negende editie van de Admi­ra­li­teits­dagen vinden plaats op 5, 6, 7 en 8 september in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Bote Sape Schoorstra
Tekst: © Admiraliteitsdagen