Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Vrouwen in de spotlight tijdens de Nationale Romeinenweek

donderdag 17 januari 2019

Vrouwen in de spot­light tijdens de Nati­o­nale Romeinenweek

Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 mei vindt de zesde editie van de Nati­o­nale Romeinen­week plaats. Een week die volledig in het teken staat van de geschie­denis van de Romeinse tijd in Neder­land, met dage­lijks vele tien­tallen acti­vi­teiten en evene­menten voor jong en oud.

Waar zijn de vrouwen?

Dit jaar richt de Nati­o­nale Romeinen­week zich op het thema Vrouwen in de Romeinse tijd in Neder­land. Van moeders tot echt­ge­notes, van rijke villa­be­woon­sters tot arme boerinnen, van inheemse vrouwen tot geliefden van offi­cieren aan de limes. Vrouwen speelden een belang­rijke rol in de samen­le­ving, maar blijven vaak ten onrechte onder­be­licht. De geschie­denis van Neder­land in de Romeinse tijd is de geschie­denis van mannen én vrouwen.

Lange tijd toonden histo­rici weinig inte­resse in het leven van Romeinse vrouwen. Antieke lite­ra­tuur vormde de belang­rijkste bron van infor­matie over de Oudheid en daarin lieten manne­lijke schrij­vers zich meestal laat­dun­kend uit over vrouwen. Met de opkomst van de moderne arche­o­logie kwamen daar nieuwe bronnen bij, die een heel ander verhaal vertellen. En door grote veran­de­ringen in de samen­le­ving, zoals de vrou­wen­eman­ci­patie, gingen onder­zoe­kers andere vragen stellen. Zo ontdekten we een heel nieuw deel van onze geschiedenis.

Over de Nati­o­nale Romeinenweek

De Romeinse tijd in Neder­land duurde bijna vijf eeuwen en is een van de meest fasci­ne­rende peri­odes uit onze nati­o­nale geschie­denis. Samen met Romeinse Limes Neder­land en zo'n 150 part­ners (zoals musea, arche­o­lo­gi­sche en histo­ri­sche orga­ni­sa­ties) zet RomeinenNU deze periode centraal tijdens de Nati­o­nale Romeinen­week. Daarbij speelt de wens de Romeinse limes in Neder­land te nomi­neren tot UNESCO Werel­derf­goed een belang­rijke rol. Net als voor­gaande jaren staat de week garant voor een grote vari­ë­teit aan acti­vi­teiten en evene­menten in heel Neder­land: lezingen, wandel- en fiets­tochten, tentoon­stel­lingen, boek­pre­sen­ta­ties, kinder­ac­ti­vi­teiten, culi­naire bijeen­kom­sten en meer. Het programma zal tijdens de Romeinen­week te vinden zijn op www.romeinenweek.nl.

De Nati­o­nale Romeinen­week wordt moge­lijk gemaakt door een finan­ciële bijdrage van het Fonds voor Cultuur­par­ti­ci­patie en van het samen­wer­kings­ver­band van de provin­cies Zuid-Holland, Utrecht en Gelder­land en de Rijks­dienst voor het Cultu­reel Erfgoed die samen met andere part­ners de Werel­derf­goed­no­mi­natie van de Romeinse limes in Neder­land voorbereiden.

Foto & tekst: © Romeinenweek
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet