Lauwersland Online - Waadrâne gaat zoemend het nieuwe jaar in

maandag 7 januari 2019

Waad­râne gaat zoemend het nieuwe jaar in

Agra­risch Collec­tief Waad­râne wil zich naast boeren­land­vo­gels ook meer richten op insecten. Dat zei voor­zitter Hans Kroodsma vrijdag tijdens de nieuw­jaars­bij­een­komst voor haar leden. Aanlei­ding is dat er steeds minder insecten zijn. "Dat is zorg­wek­kend, want insecten zijn een belang­rijke voedings­bron voor boerenlandvogels."

Volgens Kroodsma wordt de nadruk bij agra­ri­sche collec­tieven vooral gelegd op de weide­vo­gels. "Wij willen kijken wat we nog meer kunnen doen om biodi­ver­si­teit te verbe­teren. Daarom hebben we ecoloog Bauke Koole gevraagd onder­zoek te doen naar de hoeveel­heid insecten die voor­komen op vogelak­kers in het beheer­cluster Engwierum en Ee."

Krui­den­rijke percelen

Koole presen­teerde de resul­taten van zijn onder­zoek van de afge­lopen zomer tijdens de nieuw­jaars­bij­een­komst van Agra­risch Collec­tief Waad­râne. "Krui­den­rijke en bloem­rijke percelen en randen trekken veel insecten aan. Hoe meer verschil­lende bloemen, hoe beter. Daar ben ik heilig van over­tuigd. Ook kever­banken blijken een succes­volle maat­regel te zijn.", zo conclu­deerde Koole. Hij deed een paar bijzon­dere vond­sten, zo trof hij het icarus­blauwtje aan. Deze vlin­der­soort is sinds 2010 niet meer waar­ge­nomen in het onderzoeksgebied.

Meer biodi­ver­si­teit

Anne Jansma, project­leider Koeien en Kruiden, gaf de boeren prak­ti­sche tips hoe ze het beheer kunnen aanpassen voor insecten. Door gras­landen en akker­landen insec­ten­vrien­de­lijker te maken, houden boeren de weide- en akker­vo­gel­po­pu­latie gezond. "Daar­naast zijn insecten ook belang­rijke plaag­be­strij­ders. Boven­dien houden insecten de bodem gezonder.", stelt Kroodsma. Daarom vindt Agra­risch Collec­tief Waad­râne het belang­rijk dat er meer aandacht komt voor insecten binnen agra­risch natuur­be­heer. "Wij doen meer dan alleen praten over de grutto, ture­luur en veld­leeu­werik. We vinden de hooi­beestjes en argus­vlin­ders minstens zo belangrijk."

Over Waad­râne

Waad­râne is een Agra­risch Collec­tief met ruim 145 leden in de noor­de­lijke kust­strook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescher­ming van boeren­land­vo­gels. Door het uitvoeren van verant­woord beheer dragen deze boeren met hart voor de natuur bij aan biodi­ver­si­teit en duur­zaam­heid in onze leef­om­ge­ving. Het collec­tief is in 2016 opge­richt en nu al is te zien dat er meer weide­vo­gels worden geteld in het gebied.

Foto: De nieuw­jaars­bij­een­komst van Agra­risch Collec­tief Waad­râne bij Veenma Mecha­ni­satie in Dokkum werd druk bezocht | © Klasina van der Werf
Tekst: © Klasina van der Werf