Lauwersland Online - Werkzaamheden natuurherstel Polder Breebaart gestart

maandag 28 januari 2019

Werk­zaam­heden natuur­her­stel Polder Bree­baart gestart 

Minder slib, meer natuur

In januari is gestart met het herin­richten van Polder Bree­baart, een brak­wa­ter­ge­tij­den­ge­bied van Het Groninger Land­schap vlakbij Termunten. Door opslib­bing van het gebied tegen te gaan, worden de natuur­waarden weer hersteld. Met de herin­rich­ting wordt het gebied gelijk ook beter ontsloten voor bezoekers. 

De herin­rich­ting is onder­deel van een samen­wer­kings­pro­ject met onder andere Water­schap Hunze en Aa’s en Kennis­con­sor­tium EcoS­hape, waarbij wordt onder­zocht hoe het slib dat wordt onttrokken weer herge­bruikt kan worden voor dijkversterking.

De Eems-Dollard kent de afge­lopen decennia een achter­uit­gang van natuur­waarden, vooral door de verhoogde slib­con­cen­tratie in het water. Dit werkt door in Polder Bree­baart. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder andere de vismi­gratie, het broed­succes en de kwel­der­di­ver­si­teit. Door het slib te verwij­deren wordt het natuur­ge­bied weer terug­ge­bracht in de oorspron­ke­lijke staat.

Herge­bruik van slib

Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt omgezet naar klei. Dit gebeurt in een Klei­rij­perij die op de kwelder ligt op een aantal kilo­meter ten zuiden van de Polder Breebaart.

Kennis­con­sor­tium EcoS­hape onder­zoekt in tien verschil­lende proef­vakken wat de beste manier is om slib te laten rijpen. Als het slib na drie jaar rijpen geschikt is als dijken­klei, dan versterkt het Water­schap Hunze en Aa’s hiermee de Brede Groene dijk.

Foto & tekst: © Het Groninger Landschap