Lauwersland Online - Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

donderdag 14 februari 2019

Zondags­open­stel­ling winkels gemeente Westerkwartier 

In het coali­tie­ak­koord van de gemeente Wester­kwar­tier zijn afspraken gemaakt over de zondags­open­stel­ling van de winkels. Dit heeft er in gere­sul­teerd dat de raad van de gemeente Wester­kwar­tier de Veror­de­ning winkel­slui­tings­tijden 2019 op woensdag 13 februari 2019 heeft vast­ge­steld. De nieuwe regels uit deze veror­de­ning gelden vanaf zaterdag 16 februari 2019.

De nieuwe verordening

In de nieuwe winkel­tij­den­ver­or­de­ning is opge­nomen dat super­markten iedere zondag open mogen zijn tussen 13:00 en 17:00 uur. Verder is opge­nomen dat er voor de overige winkels maxi­maal 6 koop­zon­dagen komen. De gemeente gaat in overleg met onder­ne­mers over welke zon- of feest­dagen dit zijn. Per dorp kunnen deze dagen verschil­lend worden inge­vuld. Het college van burge­meester en wethou­ders wijzen de koop­zon­dagen per kalen­der­jaar aan.

De gemeente weet dat er mensen in onze gemeente wonen die voor zondags­rust zijn, maar ook mensen die graag hun bood­schappen op zondag willen kunnen doen. Met deze veror­de­ning wordt aan beide partijen tege­moet gekomen.

Over­gangs­re­ge­ling

Omdat het voor­ma­lige college van de gemeente Leek voor 2019 al 12 koop­zon­dagen heeft aange­wezen, is een over­gangs­re­ge­ling opge­nomen in de veror­de­ning voor het jaar 2019.

In het kader van de over­gangs­re­ge­ling krijgen de super­markten in de voor­ma­lige gemeente Leek de moge­lijk­heid om voor 2019 een onthef­fing aan te vragen om op de zondagen tot 18:00 uur open te zijn. De gemeente gaat de betref­fende super­markten vandaag bena­deren om te bespreken hoe ze dit kunnen doen.

Over­zicht koop­zon­dagen 2019 voor­ma­lige gemeente Leek

Op een vast­ge­stelde koop­zondag mag een winkel voor het publiek geopend zijn. Voor de koop­zon­dagen is het grond­ge­bied van de voor­ma­lige gemeente Leek gesplitst in vier delen.

De vast­ge­stelde koop­zon­dagen zijn:

Voor het centrum van de plaats Leek:
24 februari, 24 maart, 26 mei, 30 mei, 10 juni, 25 augustus, 29 september, 24 november,1 december, 15 december, 22 december, 29 december.
Voor de plaats Leek met uitzon­de­ring van het centrum:
22 april, 5 mei, 30 mei, 10 juni, 6 oktober, 3 november, 1 december, 8 december, 15 december, 22 december, 26 december, 29 december.
Voor het centrum van de plaats Tolbert:
27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december, 22 december, 29 december.
Voor de overige delen van de voor­ma­lige gemeente Leek:
14 april, 21 april, 28 april, 5 mei, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni.

De tijd dat winkels in het centrum van de plaats Leek open mogen zijn op tweede pink­sterdag is van 07:00 tot 18:00 uur. Voor de andere koop­zon­dagen zijn geen tijden vastgesteld.

Tekst: © Gemeente Westerkwartier