Lauwersland Online - 29e Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland | "Verborgen Betekenis"

donderdag 20 februari 2020

29e Kunst aan Huis Atelier­route Lauwers­land | "Verborgen Betekenis"

LAUWERSLAND - In het kader van de 29e Kunst aan Huis Atelier­route Lauwers­land zijn op 14/15 en 21/22 maart de ateliers van beroeps­kun­ste­naars in het Lauwers­land weer geopend voor publiek. 

Belang­stel­lenden kunnen een route volgen vanaf de wadden­kust in Noord­oost Fries­land tot aan de Omme­landen nabij Groningen. Starten kan op elk punt in de route en de toegang is gratis.

Het thema "Verborgen Betekenis"

Twee woorden, allebei afzon­der­lijk zijn het verschil­lende begrippen. Maar in deze combi­natie krijgen zij een heel andere dimensie. Als je je daarin verdiept, lijkt het of in het leven van de mens - jong en oud - deze woord­com­bi­natie veel­vuldig een rol speelt. Het begint al op jonge leef­tijd: in sprookjes wordt een grote bete­kenis aan het begrip verborgen bete­kenis gehecht; denk aan een troos­tende werking, blijd­schap en opvoed­kun­dige bood­schappen. De uitleg is onder andere dat een kinder­geest nog sterk verbonden is met de spiri­tuele werelden en daar­door ontvan­ke­lijk is voor de levens­lessen die verborgen zitten in sprookjes en dat die lessen een belang­rijke rol kunnen gaan spelen op latere leeftijd.

Wij zijn benieuwd of de bezoe­kers de verborgen bete­ke­nissen in de kunst willen of kunnen ontdekken.

De deel­ne­mende kunstenaars:

Reinier van der Berg, Elise Klin­kert, Caro­line Penris, Erwin Stien­stra, Arda Barten, Noor Agter, Reny Kramer, Theo Leij­dek­kers, Lea Laar­akker, Arie Jekel, Elisa­beth Donkers, Sanne Bergsma, Fons Hoiting, Hans Krakou, Marijke Buur­lage, Marcel van Zijp, Paul Andringa, Mascha de Lange, Wietske Hellinga, Trix de Waal, Koos Zwiers, Patriz de Bruijn en een kunste­naars­groep bestaande uit: Stefan Belderbos, Ab Hofstra, Jan Hofstra, Martijn Pieck en Elske Klik.

Daar­naast zijn drie gast­deel­ne­mers uitge­no­digd om zich te presen­teren met kunst, speciaal geïn­spi­reerd op het thema. In het voor­ma­lige atelier van archi­tect Gunnar Daan in Ooster­nij­kerk nodigt Monique Verbruggen belang­stel­lenden uit om een kijkje te nemen in de verborgen bete­kenis van haar calei­do­scopen. Kamilė Česna­vičiūtė uit Litouwen toont in Galerie Gewaagd in Horn­huizen haar schil­de­rijen. En in het prach­tige histo­ri­sche pand Ooster­houw laat Muxingye Chen uit China bijzon­dere video­kunst zien. Kamilė en Muxingye zijn beiden pas afge­stu­deerd aan de kunst­aca­demie Minerva in Groningen.

Atelier­route Lauwersland

De route is onge­veer 200 kilo­meter en kan in verschil­lende etappes gereden worden. Zij leidt langs de mooiste plekjes in het Lauwersmeer­ge­bied zodat bezoe­kers naast de kunst ook volop van land­schap en cultuur kunnen genieten. Er zijn twee infor­ma­tie­punten in de route waar men tevens van een hapje en drankje kan genieten. Op alle punten in de route kan men voor 3 euro een hand­zame brochure kopen met uitge­breide infor­matie over de deel­ne­mers en een route­kaart. Flyers zijn gratis beschik­baar en op de website is ook alle infor­matie te vinden.

Aan de route is de Kans-op-Kunst Loterij verbonden. Bezoe­kers kunnen op elk punt in de route voor 5 euro een lot kopen waarop ze zelf de kunste­naar kunnen invullen waarvan ze graag een kunst­werk ter waarde van 500 euro zouden willen winnen. De loten kunnen op elk punt tot aan het einde van de route weer worden ingeleverd.

De kunste­naars zijn alle dagen zelf aanwezig om bezoe­kers te vertellen over het proces van het kunst maken en vragen te beant­woorden. Ze stellen de gesprekken zeer op prijs. Uiter­aard kan men op deze route­dagen ook een kunst­werk aanschaffen.

De ateliers zijn geopend op zaterdag 14, zondag 15, zaterdag 21 en zondag 22 maart van 11:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Alle infor­matie over de route en de kunste­naars is te vinden op www.kunstaanhuis.nl. Hier kan men zich ook opgeven voor de nieuws­brief om op de hoogte te blijven.

Lauwersland Online - 29e Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland | "Verborgen Betekenis"
Lauwersland Online - 29e Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland | "Verborgen Betekenis"

Foto & tekst: Stich­ting Route Kunst aan Huis Lauwersland