Lauwersland Online - 7,3 miljoen euro voor noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties

maandag 31 augustus 2020

7,3 miljoen voor nood­lij­dende speel­tuinen en jeugdorganisaties

NEDERLAND - Het minis­terie voor Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport (VWS) komt met extra middelen van 7,3 miljoen euro om nood­lij­dende Neder­landse jeugd- en jonge­ren­or­ga­ni­sa­ties te onder­steunen. Dat hebben minister Ollongren van Binnen­landse Zaken en staats­se­cre­taris Vijl­brief van Finan­ciën vandaag laten weten.

Het besluit tot extra budget volgt op een aange­nomen Kamer­motie van juli jongst­leden. Daarin riep de Tweede Kamer de rege­ring op om samen met de Vere­ni­ging Neder­landse Gemeenten (VNG) tot een oplos­sing te komen voor orga­ni­sa­ties voor het Neder­landse jeugd- en jonge­ren­werk die in de finan­ciële problemen zijn gekomen als gevolg van de coron­a­maat­re­gelen. Sinds de start van de lock­down lopen jeugd- en jonge­ren­or­ga­ni­sa­ties name­lijk veel inkom­sten mis. Kinder­feestjes, dagbe­ste­ding en zomer­kampen zijn bijna alle­maal afge­last. Bezoe­kers­aan­tallen, club­huis­ver­huur en hore­ca­op­breng­sten zijn gekel­derd. Fedde Boersma, direc­teur Scou­ting Neder­land: "Gelukkig hebben vrij­wil­li­gers van veel jeugd­or­ga­ni­sa­ties vanaf het begin van de lock­down digi­taal allerlei acti­vi­teiten aange­boden aan hun leden en andere kinderen en jongeren en gezorgd dat kinderen elkaar digi­taal konden ontmoeten."

Heeft lang geduurd

"We hebben veel moeten doen om dit extra budget te reali­seren, maar dat was de moeite meer dan waard.", vertelt Dave Ensberg-Kleij­kers, bestuurder van NUSO, bran­che­ver­e­ni­ging voor speel­tuinen. "5% van de speel­tuinen staat op het punt om fail­liet te gaan en dat moeten we in het belang van huidige en toekom­stige gene­ra­ties kinderen voor­komen. Daarom hebben we samen met andere jeugd- en jonge­ren­or­ga­ni­sa­ties een petitie opgezet en het resul­taat daarvan over­han­digd aan zowel de Tweede Kamer als aan de VNG. Dit extra budget is daarvan het directe resultaat."

Dit zijn de voorwaarden

"Daarom is het geweldig dat het minis­terie nu toch geld voor de jeugd- en jonge­ren­or­ga­ni­sa­ties heeft vrij­ge­maakt! Via onze petitie hadden we ingezet op mini­maal 6,5 miljoen, 7,3 miljoen is dan ook een prachtig resultaat."

Het bedrag van 7,3 miljoen gaat over de periode vanaf het begin van de coron­a­maat­re­gelen tot 1 juni 2020. NUSO/Jantje Beton en Scou­ting Neder­land zullen de komende tijd met de VNG in gesprek blijven om te bekijken wat de geleden schade na 1 juni is geweest. De uitgifte van het bedrag zal via de VNG en de gemeenten gaan.

Belang­rijk dat jeugd en jonge­ren­werk blijft bestaan omdat:

"De afge­lopen maanden werd duide­lijk hoe belang­rijk samen spelen en ontmoeten voor kinderen en jongeren is. Het virus zelf trof hen minder maar juist de coron­a­maat­re­gelen hadden grote impact. Jeugd­or­ga­ni­sa­ties leveren lokaal een belang­rijke bijdrage in het bieden van uitda­gende acti­vi­teiten waarbij kinderen en jongeren spelen­der­wijs heel veel leren en hun talenten ontwik­kelen.", aldus Fedde Boersma.

Over Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitda­gender speel­ruimte en meer speel­tijd. Jaar­lijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de acti­vi­teiten en projecten van Jantje Beton. Kwets­bare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dage­lijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belang­rijkste én het leukste onder­deel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.jantjebeton.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Jantje Beton