Lauwersland Online - Boeren zetten zich in voor fijn leefgebied voor vogels en insecten

woensdag 5 augustus 2020

Boeren zetten zich in voor fijn leef­ge­bied voor vogels en insecten

NOARDEAST-FRYSLÂN - Zo'n dertig boeren uit de gele­deren van Agra­risch Collec­tief Waad­râne kwamen dins­dag­avond bij Jan Riemersma in Nes bijeen om zich door het Agra­risch Collec­tief Waad­râne bij te laten praten over de GLB-pilot Akker­belt en om het veld in te gaan en daar met eigen ogen te bekijken wat er reeds gere­a­li­seerd is.

Met de GLB-pilot wordt door negen regi­o­nale land­bouw­col­lec­tieven vanuit het Euro­pees Gemeen­schap­pe­lijk Land­bouw­be­leid (GLB) gewerkt aan een vergroe­ning die voor boer, natuur en de omge­ving rendeert. In twee pilot­ge­bieden (Nes-Wierum en Paesens-Lioes­sens) zijn op akker­bouw­per­celen van twaalf deel­ne­mende akker­bou­wers verschil­lende soorten kruiden- en bloem­meng­sels gezaaid om zo de biodi­ver­si­teit te stimu­leren. Daarbij is er gewerkt aan een natuur­lijke over­gang vanuit de sloot. Op de akkers zijn verschil­lende maat­re­gelen zicht­baar. Zo zijn er onder andere krui­den­rijke akker­randen en kever­banken, maar ook gehele velden vol met graan en bloemen. Met deze maat­re­gelen hoopt het Agra­risch Collec­tief Waad­râne een prettig leef­ge­bied te creëren voor insecten als bijen, vlin­ders, kevers en spinnen, maar ook voor vogels. Bijko­mend voor­deel van de maat­re­gelen is dat deze het bodem­leven en de bodem­struc­tuur verbe­teren én dat de akker­randen en velden een lust zijn voor het oog.

Jan Riemersma is één van de twaalf deel­ne­mers aan de pilot. In zijn nostal­gi­sche graan­akker (of vogel­graan) langs de Nijt­sjerk­sterwei zie je vooral zomer­tarwe, de koren­bloem en klap­roos die hij daar gezaaid heeft, maar ook enkele verdwaalde zonne­bloemen en andere bloemen die 'aan zijn komen waaien'. Zijn veld staat langs de open­bare weg, waar­door veel passanten er een kijkje komen nemen en foto's komen maken van de bloe­men­pracht in zijn veld. Vlin­ders en vogels ziet Riemersma graag, en dat is dan ook één van de redenen dat hij besloot om mee te doen aan de GLB-pilot Akker­belt. "Een bijko­mend voor­deel is dat het veel mensen aanspreekt. Je kweekt er ook wat 'good­will' mee, het brengt je als boer dich­terbij de burger. Er is veel nega­tieve bericht­ge­ving over de boeren, maar er gebeuren ook een hele­boel goede dingen en dat dragen we hiermee ook uit."

Ook land­bouwer Tjeerd Doeke Wilman doet mee aan de pilot. Hij is het eens met Riemersma wat betreft het draag­vlak wat met de pilot gecre­ëerd wordt. "Het draag­vlak voor ons werk wordt zeker groter doordat we ons naast onze gewone werk­zaam­heden inzetten voor de biodi­ver­si­teit. Maar het moet wel passen binnen de bedrijfs­voe­ring. Binnen de GLB-pilot Akker­belt is gelukkig plaats voor maat­werk waar­door het ook voor ons bedrijf aantrek­ke­lijk was om mee te doen aan dit project."

De velden die onder­deel zijn van de GLB-pilot Akker­belt worden gemo­ni­tord door middel van nacht­vlinder- en vogel­tel­lingen. Tevens nemen deel­ne­mende boeren het water­leven in de sloot onder de loep door middel van het project SKEN je sloot. Uit deze tellingen is al gebleken dat de biodi­ver­si­teit in de deel­ne­mende gebieden toeneemt. "Dat merken de boeren zelf ook. Het gebeurt tegen­woordig dat de één de ander appt om te laten zien wat voor vogels en andere waar­ne­mingen ze zijn tegen gekomen in het veld. Dit deden de beheer­ders niet voor ze aan agra­risch natuur­be­heer deel­namen.", aldus mede­werker Betty Sinia.

Bezoek voor meer infor­matie over het Agra­risch Collec­tief Waad­râne de website www.waadrane.frl !

Foto: © Agra­risch Collec­tief Waadrâne
Tekst: © Johanna Kommerie