Lauwersland Online - Bouw appartementen op Warringalocatie in Winsum kan doorgaan

dinsdag 26 mei 2020

Bouw appar­te­menten op Warring­alo­catie in Winsum kan doorgaan

WINSUM - Het college van de gemeente Het Hoge­land wil meewerken aan de bouw van een complex van drie gebouwen aan de Kerk­straat 17a-19 - de Warring­alo­catie - in Winsum. Daar komen in totaal 15 appartementen. 

Op de aanvraag voor een omge­vings­ver­gun­ning zijn twee ziens­wijzen inge­diend. Een ziens­wijze van een omwo­nende die zich met name zorgen maakt om een vermin­de­ring van woon­genot en een ziens­wijze van het Cuypers­ge­noot­schap die zich richt tegen de sloop van de karak­te­ris­tieke bedrijfswoning.

Het college is van oordeel dat het woon­genot van omwo­nenden niet oneven­redig wordt aange­tast. Ten aanzien van de sloop van de karak­te­ris­tieke woning is door de initi­a­tief­nemer voldoende aange­toond dat zinvol (her)gebruik van het karak­te­ris­tieke gebouw objec­tief gezien niet moge­lijk is.

Wethouder Eltjo Dijk­huis: "Wij willen graag ruimte bieden voor ontwik­ke­lingen die bijdragen aan het versterken van Het Hoge­land als aantrek­ke­lijke woon­ge­meente. De druk op de woning­markt in de stad Groningen biedt kansen voor onze regio."

De provincie Groningen heeft onlangs met het plan ingestemd.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland