Lauwersland Online - Bouwakkoord ondertekend voor snellere versterking van huizen in Groningen

woensdag 2 september 2020

Bouw­ak­koord onder­te­kend voor snel­lere verster­king van huizen in Groningen

WIRDUM - Vandaag is in Wirdum het lang­ver­wachte Bouw­ak­koord onder­te­kend. Minister Kajsa Ollongren van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­la­ties (BZK), Maxime Verhagen van Bouwend Neder­land en Peter Spij­kerman van Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) zetten - met borg Rust­hoven op de achter­grond - hun hand­te­ke­ning onder de over­een­komst. Het Bouw­ak­koord maakt onder­deel uit van een pakket aan maat­re­gelen die de verster­king van gebouwen in Groningen moet versnellen.

Minister Kajsa Ollongren: "Met dit Bouw­ak­koord krijgen bewo­ners meer regie in handen en hebben ze sneller duide­lijk­heid over de verster­king van hun woning. Samen met Bouwend Neder­land, de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen en vele andere partijen zetten we hiermee een belang­rijke stap om Groningen zo snel moge­lijk veilig te maken."

Maxime Verhagen, voor­zitter van Bouwend Neder­land: "De onder­te­ke­ning van het bouw­ak­koord is een mooie stap om de verster­kings­op­gave vlot te trekken. Het moet zorgen voor versnel­ling, meer keuze­vrij­heid voor bewo­ners en laag­drem­pe­lige toetre­ding voor alle bouw­be­drijven. Kleine en grote bouw­be­drijven kunnen met dit akkoord een bijdrage leveren aan de verster­kings­op­gave. Het is nu zaak om na deze onder­te­ke­ning zo snel moge­lijk opdrachten te verstrekken, zodat de bewo­ners in het gebied geholpen worden. Onze leden zijn er klaar voor."

Meer regie voor bewoner

Peter Spij­kerman, direc­teur van NCG: "Ik ben erg blij met de onder­te­ke­ning van het Bouw­ak­koord. Hiermee orga­ni­seren we bouw­kracht om de verster­king van gebouwen te kunnen versnellen. Dat is nodig om alle duizenden beoor­deelde woningen snel te kunnen versterken. Boven­dien krijgen bewo­ners hiermee meer keuze­vrij­heid. De eige­naar kan zelf een aannemer kiezen, kan optreden als de opdracht­gever van de verster­king van zijn woning en zit in een vroeg stadium aan tafel met de aannemer om de verster­kings­maat­re­gelen te bespreken."

Bouw­pool

Om bouw­ca­pa­ci­teit te orga­ni­seren wordt een bouw­pool inge­richt. Zo wordt inzich­te­lijk welke bouw­be­drijven op welk moment beschik­baar zijn voor welk type opdracht. Alle bouw­be­drijven, zowel grote partijen als MKB-onder­ne­mers, kunnen zich hier­voor inschrijven en worden op basis van geschikt­heid en capa­ci­teit gekop­peld aan de eige­naar. Door middel van de bouw­pool wordt de beschik­bare bouw­ca­pa­ci­teit, en daarmee de voort­gang van de verster­kings­ope­ratie voor de langere termijn geborgd.

Nauwe samen­wer­king

Naast het Minis­terie van BZK, Bouwend Neder­land en NCG zijn er verschil­lende andere partijen betrokken geweest bij de totstand­ko­ming van het akkoord. De eige­naar wordt onder­steund door het bouw­be­drijf en door NCG. Gemeenten zetten zich in om in nauwe afstem­ming met NCG, en ook met woning­cor­po­ra­ties, te zorgen voor een goed verloop van het proces. De provincie heeft een regierol in de verster­kings­op­gave en verte­gen­woor­digt geza­men­lijk met de aard­be­vings­ge­meenten de regi­o­nale belangen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl !

Foto & tekst: © Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen